ขออัญเชิญพระราชดำรัส ทรงเปิดการประชุมวิชาการ ๔๐ ปี
ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

บทกลอน 40 ปี ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

ประพันธ์โดย ศ. นพ.สมชาย เอี่ยมอ่อง อดีตประธานราชวิทยาลัย ฯ สมัยที่ 18 วาระปี พ.ศ. 2561-2563ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

The Royal College of Physicians of Thailand