เนื่องด้วยมาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคม ในการประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 29 - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ณ ศูนย์ประชุม PEACH ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ขอสงวนสิทธิ์พื้นที่ห้องประชุมและห้องนิทรรศการบูธ สำหรับแพทย์และผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเท่านั้น (ผู้ติดตามไม่สามารถเข้าห้องประชุมและห้องนิทรรศการบูธ)