STEMI – What’s new? : นพ.สุพจน์ ศรีมหาโชตะ พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2013 เวลา 13:42 น.

การให้การวินิจฉัยที่ถูกต้องรวดเร็ว จำเป็นต้องมีการดูแลผู้ป่วยที่เป็นระบบ มีการจัดตัง้ fast track for STEMIขึ้น ในแต่ละโรงพยาบาล สามารถทำ EKG ได้ภายใน 10 นาทีเมื่อผู้ป่วยเหล่านีม้ าด้วยอาการเจ็บหน้าอกเฉียบพลันและการวินิจฉัยต้องเกิดขึน้ ได้ภายใน 20 นาที เพื่อพร้อมที่ให้การรักษาต่อไป ปัญหาส่วนหนึ่งในปัจจุบันคือ การวินิจฉัยในกรณีที่ อาการที่ไม่ชัดเจน หรือEKG ไม่ชัดเจน การมีระบบ network เพื่อขอรับคำปรึกษาเป็นสิ่งที่จำเป็นหลายๆ รพ.เริ่มใช้ระบบการปรึกษาผู้ป่วยผ่านทาง social network ซึ่งน่าจะเป็นช่องทางที่ทำได้ดีและรวดเร็วในปัจจุบัน

 

คลิกเพื่อขยาย

 

97-10-2556-2 สพจน

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2013 เวลา 13:59 น.