ศึกษาต่อเนื่อง CME News ประชาสัมพันธ์ ข่าวสำคัญด้าน การศึกษาต่อเนื่อง ของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
ประชาสัมพันธ์ ข่าวสำคัญด้าน การศึกษาต่อเนื่อง ของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2013 เวลา 15:42 น.

239-icon

ประชาสัมพันธ์ ข่าวสำคัญด้าน การศึกษาต่อเนื่อง ของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
ในการประชุมใหญ่ประจำปี 2556

 

 

 

 

 

 

ประชาสัมพันธ์ ข่าวสำคัญด้าน การศึกษาต่อเนื่อง ของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
ในการประชุมใหญ่ประจำปี 2556


เรียบเรียงโดย ศาสตราจารย์ นพ.วสันต์ สุเมธกุล


         คณะกรรมการบริหารราชววิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการศึกษาต่อเนื่อง

และการพัฒนาวิชาชีพ (CME และ CPD) สำหรับสมาชิกของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ ในการประชุมใหญ่ประจำปี 2556

โดยมีสาระสำคัญดังนี้


1. ราชวิทยาลัย มีแผนงานกระตุ้นให้สมาชิกอายุรแพทย์ มีคะแนนหน่วยกิต CME สะสม 50 หน่วย/ 5 ปี


2. ก่อนเข้าห้องประชุมทุกห้อง ขอให้สมาชิกทุกท่านรับการ scan barcode ที่หน้าห้อง เพื่อจัดเก็บคะแนนCME

ที่สมาชิกมีส่วนร่วมในการประชุม


3. ขอเชิญสมาชิก ร่วมทำกิจกรรม quiz ตามเอกสารที่จัดมาพร้อมการลงทะเบียนประชุม ทั้งนี้คำถามประกอบด้วย

CT Scan, EKG, Rheumatology, Blood Smear, Neurology, Chest X ray โดยส่งคำตอบสำหรับวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน

และศุกร์ที่ 26 เมษายน 2556 ณ จุดส่งคำตอบ และจะมีรางวัลเป็น Handy drive จำนวนมากสำหรับสมาชิกที่ตอบได้คะแนน

สูงสุดในแต่ละวัน และสมาชิกสามารถอ่านคำตอบซึ่งจัดโดยอาจารย์ผู้ออกข้อสอบ Quiz ได้ที่ Booth CME


4. ขอเชิญสมาชิกร่วมกิจกรรม Quiz Online ทั้งนี้ สมาชิกสามารถร่วมกิจกรรมตอบคำถามผ่านทางเว็ปไซต์

งานประชุมฯ http://www.rcpt.org/conference/2013 จะมีคำถามจากการบรรยายของแต่ละวัน

ซึ่งสามารถเข้าไปตอบคำถามได้ตั้งแต่วันที่ 24-26 เมษายน พ.ศ. 2556 เวลา 10.00 - 24.00 น.


5. ขอเชิญ สมาชิก เยี่ยมชมกิจกรรม Knowledge based Education โดยเข้าเยี่ยม webstie ของราชวิทยาลัย อายุรแพทย์

แห่งประเทศไทยและ click เข้าส่วน CME จะสามารถเข้าชม Learning Materials 4 ชนิดได้แก่ 


CME 1: CME Hot Journal Issues การเรียนรู้นี้ได้จากการสรุปข้อมูลสำคัญจากบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารที่มี Impact Factor สูง

เช่น New England Journal of Medicine, Lancet, JAMA หรือ วารสารเฉพาะทางที่ผู้ทรงคุณวุฒิ เห็นสมควร

CME 2: CME Interesting Conferences การเรียนรู้นี้ ได้จากการสรุปข้อมูลสำคัญที่ได้จากการประชุมของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ

หรือการประชุมของสมาคมวิชาชีพที่จัดอย่างสม่ำเสมอ และบทความนี้เขียนโดยผู้บรรยาย

CME 3: CME Quiz การเรียนรู้นี้ได้จากการตอบคำถามปัญหาของผู้ป่วยในรูปแบบต่างๆ เช่น spot diagnosis, โจทย์, ภาพ X-Rays

หรือ คำถามชนิดอื่น ซึ่งสมาชิก สามารถส่งคำถามเข้ามาเอง ก็ได้ หรือเป็นผู้ตอบคำถามก็ได้


CME 4: On line learning and self assessment program กิจกรรมนี้จะมีชุดทดสอบความรู้สำหรับสมาชิก

เพื่อได้ทำการทดสอบและจัดเก็บคะแนน CME ของสมาชิกแต่ละบุคคลโดยจะมีระบบจัดเก็บข้อมูลเพื่อเป็นข้อมูล

ส่วนตัว ของสมาชิกรายบุคคลต่อไป


6. ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร สมาชิกทรงคุณวุฒิของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ

(MFRCPT : Masterly Fellow of the Royal College Physicians of Thailand)


         คณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ ได้จัดให้มีโครงการมอบประกาศนียบัตรสมาชิกทรงคุณวุฒิของราชวิทยาลัย

ทั้งนี้ เพื่อแสดงเกียรติคุณสาหรับสมาชิก ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ ที่มีความมุ่งมั่นในการให้แสวงหาความรู้ พัฒนาตนเอง

และพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องประกาศนียบัตรดังกล่าวนอกจากจะเป็นการแสดงถึงเกียรติคุณของอายุรแพทย์แล้ว ยังเป็นการแสดง

ให้สังคมโดยส่วนรวมได้เห็นว่าอายุรแพทย์ผู้ได้รับประกาศนียบัตรเป็นผู้ที่มีความรู้ที่ทันสมัยอยู่เสมอ มีการพัฒนาตนเองและองค์กร

อย่างสม่ำเสมอทำให้ความเชื่อมั่นและการยอมรับในวิชาชีพของอายุรแพทย์ในสังคมไทยดีขึ้น ทั้งนี้ ประการศนียบัตรนี้

จะมีระยะเวลาครอบครองเป็นเวลา 10 ปี 


         ในปี 2556 นี้ มีผู้ได้รับพิจารณามอบใบประกาศนียบัตร MFRCPT ซึ่งจะเข้าพิธีรับมอบใบประกาศนียบัตร ในพิธี

Convocation Ceremony  วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2556 คือ

1. นายแพทย์สุเจตน์ เลิศเอนกวัฒนา โรงพยาบาลหนองคาย
2. นายแพทย์ชาญศักดิ์ คงเศรษฐกุล โรงพยาบาลพิมาย จ.นครราชสีมา


         จึงขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมแสดงความยินดีกับ สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านด้วยครับ 

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2013 เวลา 17:16 น.
 
August 2020
M T W T F S S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
 
Follow us on     

© 2011-2020 THE ROYAL COLLEGE OF PHYSICIANS OF THAILAND (RCPT) All right reserved
View counter stats