การยื่นคำขอสมัครสอบเพื่อประกาศนียบัตรผู้ผ่านการทดสอบความรู้ความชำนาญทางอายุรศาสตร์ พ.ศ. 2562 พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2019 เวลา 11:01 น.

 

new logo RCPT - Copy copy

การยื่นคำขอสมัครสอบเพื่อประกาศนียบัตรผู้ผ่านการทดสอบความรู้ความชำนาญทางอายุรศาสตร์ พ.ศ. 2562

เวลาการสมัคร วันที่ 25 มีนาคม - 30 เมษายน 2562 เวลา 08:00-16:00 น.

(เว้นวันหยุดราชการ และระหว่างวันที่ 23 - 26 เมษายน 2562)

 

03 ประกาศรบสมครสอบ 2562 เพอประกาศนยบตร_Page_1

03 ประกาศรบสมครสอบ 2562 เพอประกาศนยบตร_Page_2

คาธรรมเนยมการสมครสอบเพอประกาศนยบตร  2562

 

 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครที่นี่

 

1.ใบสมัครสอบอนุสาขาประสาทวิทยาโรคลมชัก

 

2.ใบสมัครสอบอนุสาขาประสาทวิทยาโรคหลอดเลือดสมองฯ

 

3.ใบสมัครสอบอนุสาขาอายุรศาสตร์ผู้ป่วยนอก และอายุรศาสตร์โรงพยาบาล

 

4. ใบสมัครสอบอนุสาขาหัตถการรักษาโรคหัวใจ

 

5. ใบสมัครสอบอนุสาขาสรีระไฟฟัาหัวใจ


6. ใบสมัครสมาชิกราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 02 เมษายน 2019 เวลา 15:30 น.