ประกาศจำนวนตำแหน่งแพทย์ประจำบ้าน/สถาบันฝึกอบรมที่เปิดรับสมัคร แต่ละสาขา/อนุสาขาสาขาต่างๆ ทางอายุรศาสตร์ ประจำปีการฝึกอบรม 2562 รอบพิเศษ พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 02 เมษายน 2019 เวลา 15:30 น.
new logo RCPT - Copy copy

ประกาศจำนวนตำแหน่งแพทย์ประจำบ้าน/สถาบันฝึกอบรมที่เปิดรับสมัคร แต่ละสาขา/อนุสาขาสาขาต่างๆ ทางอายุรศาสตร์  

ประจำปีการฝึกอบรม 2562 รอบพิเศษ 

(กำหนดรับสมัคร วันที่ 1 - 30 เมษายน 2562 เว้นวันหยุดราชการ และระหว่างวันที่ 23 - 26 เมษายน 2562)

 

คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

จำนวนรบแพทยประจำบาน ป 2562 รอบ 2และรอบพเศษ

สำหรับผู้ประสงค์ที่จะสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาต่างๆ ทางอายุรศาสตร์ ประจำปีการฝึกอบรม 2562 รอบพิเศษ

ให้ดำเนินการระหว่างวันที่ 1 - 30 เมษายน 2562 ตามขั้นตอนดังนี้ :


1) ตรวจสอบตำแหน่งที่ยังว่างอยู่ของสถาบันฝึกอบรมแต่ละแห่ง


2) ผู้สมัครติดต่อไปยังสถาบันนั้นโดยตรง เพื่อขอสมัครเข้ารับการคัดเลือก โดยยื่นเอกสารหลักฐานในการสมัครดังต่อไปนี้


     (1) สำเนาบัตรประชาชน


     (2) สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล/ใบทะเบียนสมรส (เฉพาะในกรณีที่เปลี่ยนชื่อ-สกุล)


     (3) สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษาตลอดหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต


     (4) สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม


     (5) สำเนาประกาศนียบัตรหรือหนังสือรับรองเป็นผู้ผ่านโครงการเพิ่มพูนทักษะ


     (6) หนังสือจากต้นสังกัดลงนามโดยผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงานต้นสังกัดอนุมัติให้เข้าฝึกอบรมและรับรอง


         ว่าจะทำสัญญาเมื่อได้รับการคัดเลือกแล้ว (เฉพาะผู้สมัครที่มีต้นสังกัดส่งฝึกอบรม) โดยใช้แบบหนังสือรับรองต้นสังกัด


         ตามแบบที่กำหนด ยกเว้นผู้ได้รับการคัดเลือกให้รับต้นสังกัดเพื่อเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข


     (7) สำเนาวุฒิบัตร/หนังสืออนุมัติฯ สาขาหลัก หรือหนังสือรับรองการปฏิบัติงานเป็นแพทย์ประจำบ้าน หรือการปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตร


          ในส่วนภูมิภาคชั้นปีสุดท้าย เฉพาะในกรณีสมัครเข้ารับการฝึกอบรมในสาขาประเภทที่ 3


      (8) หนังสือรับรอง/แนะนำผู้สมัครจากผู้บังคับบัญชาที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานโดยตรงในปัจจุบัน และ/หรือ


          - อาจารย์โรงเรียนแพทย์ที่ผู้สมัครศึกษา


          - อาจารย์หัวหน้ากลุ่มงานอายุรกรรมของสถาบันฝึกอบรมเพิ่มพูนทักษะ/ปฏิบัติงานชดใช้ทุน


          - หัวหน้าภาควิชาของสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน กรณีสมัครอนุสาขา


     (9) หนังสือแสดงประวัติส่วนบุคคล การศึกษาฝึกอบรม ผลงานวิชาการ และกิจกรรมพิเศษ (curriculum vitae) ของผู้สมัคร


     (10) เอกสารหลักฐานอื่นที่สถาบันฝึกอบรม/สมาคมวิชาชีพกำหนดเพิ่มเติม


3) หลังกระบวนการคัดเลือกแพทย์ผู้สมัครเป็นแพทย์ประจำบ้านแล้วเสร็จ สถาบันฝึกอบรมจะแจ้งให้ผู้สมัครทราบว่าได้รับคัดเลือกหรือไม่


4) สถาบันฝึกอบรมส่งหนังสือตามแบบรายงานผลการคัดเลือกแพทย์เข้ารับการฝึกอบรม (ลงนามโดยคณบดี/ผู้บริหารสูงสุดของสถาบันฝึกอบรมนั้น)


    แจ้งรายชื่อแพทย์ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นแพทย์ประจำบ้าน มายังราชวิทยาลัยฯ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2562 เพื่อรวบรวมส่งแพทยสภาดำเนินการ


    ลงทะเบียนในระบบ


5) ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกยืนยันการเข้ารับการฝึกอบรมและกรอกข้อมูลขอขึ้นทะเบียนที่แพทยสภา ระหว่างวันที่ 1 – 15 พฤษภาคม 2562

 
แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 02 เมษายน 2019 เวลา 16:12 น.