ฝึกอบรม/สอบ ข่าวฝึกอบรมและสอบ ประกาศจำนวนตำแหน่งแพทย์ประจำบ้าน/สถาบันฝึกอบรมที่เปิดรับสมัคร แต่ละสาขา/อนุสาขาสาขาต่างๆ ทางอายุรศาสตร์ ประจำปีการฝึกอบรม 2563 รอบที่ 2
ประกาศจำนวนตำแหน่งแพทย์ประจำบ้าน/สถาบันฝึกอบรมที่เปิดรับสมัคร แต่ละสาขา/อนุสาขาสาขาต่างๆ ทางอายุรศาสตร์ ประจำปีการฝึกอบรม 2563 รอบที่ 2 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2020 เวลา 14:36 น.
new logo RCPT - Copy copy    

   ประกาศจำนวนตำแหน่งแพทย์ประจำบ้าน/สถาบันฝึกอบรมที่เปิดรับสมัคร แต่ละสาขา/อนุสาขาสาขาต่างๆ ทางอายุรศาสตร์ ประจำปีการฝึกอบรม 2563 รอบที่ 2 (กำหนดรับสมัคร วันที่ 1 - 30 เมษายน 2563)

 

สำหรับผู้ประสงค์ที่จะสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาต่างๆ ทางอายุรศาสตร์  ประจำปีการฝึกอบรม 2563  รอบที่ 2  ให้ดำเนินการระหว่างวันที่ 1 - 30 เมษายน 2563 ตามขั้นตอนดังนี้ :

1)   ตรวจสอบตำแหน่งที่ยังว่างอยู่ของสถาบันฝึกอบรมแต่ละแห่ง

2)   ผู้สมัครติดต่อไปยังสถาบันนั้นโดยตรง เพื่อขอสมัครเข้ารับการคัดเลือก โดยยื่นเอกสารหลักฐานในการสมัครดังต่อไปนี้

(1)      สำเนาบัตรประชาชน

(2)      สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล/ใบทะเบียนสมรส (เฉพาะในกรณีที่เปลี่ยนชื่อ-สกุล)

(3)      สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษาตลอดหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

(4)      สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม

(5)      สำเนาประกาศนียบัตรหรือหนังสือรับรองเป็นผู้ผ่านโครงการเพิ่มพูนทักษะ

(6)      หนังสือจากต้นสังกัดลงนามโดยผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงานต้นสังกัดอนุมัติให้เข้าฝึกอบรมและรับรองว่าจะทำสัญญาเมื่อได้รับการคัดเลือกแล้ว (เฉพาะผู้สมัครที่มีต้นสังกัดส่งฝึกอบรม) โดยใช้แบบหนังสือรับรองต้นสังกัดตามแบบที่กำหนด ยกเว้นผู้ได้รับการคัดเลือกให้รับต้นสังกัดเพื่อเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

(7)      สำเนาวุฒิบัตร/หนังสืออนุมัติฯ สาขาหลัก หรือหนังสือรับรองการปฏิบัติงานเป็นแพทย์ประจำบ้าน หรือการปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตร ในส่วนภูมิภาคชั้นปีสุดท้าย เฉพาะในกรณีสมัครเข้ารับการฝึกอบรมในสาขาประเภทที่ 3

(8)      หนังสือรับรอง/แนะนำผู้สมัครจากผู้บังคับบัญชาที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานโดยตรงในปัจจุบัน และ/หรือ

-    อาจารย์โรงเรียนแพทย์ที่ผู้สมัครศึกษา

-    อาจารย์หัวหน้ากลุ่มงานอายุรกรรมของสถาบันฝึกอบรมเพิ่มพูนทักษะ/ปฏิบัติงานชดใช้ทุน

-    หัวหน้าภาควิชาของสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน กรณีสมัครอนุสาขา

(9)      หนังสือแสดงประวัติส่วนบุคคล การศึกษาฝึกอบรม ผลงานวิชาการ และกิจกรรมพิเศษ (curriculum vitae) ของผู้สมัคร

(10)    เอกสารหลักฐานอื่นที่สถาบันฝึกอบรม/สมาคมวิชาชีพกำหนดเพิ่มเติม

3)   หลังกระบวนการคัดเลือกแพทย์ผู้สมัครเป็นแพทย์ประจำบ้านแล้วเสร็จ  สถาบันฝึกอบรมจะแจ้งให้ผู้สมัครทราบว่าได้รับคัดเลือกหรือไม่

4)   สถาบันฝึกอบรมส่งหนังสือตามแบบรายงานผลการคัดเลือกแพทย์เข้ารับการฝึกอบรม (ลงนามโดยคณบดี/ผู้บริหารสูงสุดของสถาบันฝึกอบรมนั้น)  แจ้งรายชื่อแพทย์ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นแพทย์ประจำบ้าน มายังราชวิทยาลัยฯ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2563 เพื่อรวบรวมส่งแพทยสภาดำเนินการลงทะเบียนในระบบ

 

5)   ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกยืนยันการเข้ารับการฝึกอบรมและกรอกข้อมูลขอขึ้นทะเบียนที่แพทยสภา ระหว่างวันที่ 1 – 15 พฤษภาคม 2563ดาวน์โหลดเอกสาร


จำนวนตำแหน่งแพทย์ประจำบ้าน (แผน ก) ที่แพทยสภาอนุมัติ

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2020 เวลา 16:11 น.
 
September 2020
M T W T F S S
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
 
Follow us on     

© 2011-2020 THE ROYAL COLLEGE OF PHYSICIANS OF THAILAND (RCPT) All right reserved
View counter stats