ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

เลือกตรวจสอบจากเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่ง
  
  • ระบุชื่อ นามสกุลที่ต้องการตรวจสอบ (ภาษาไทย) หรือ เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม
  • กรุณาตรวจสอบตัวสะกดให้ถูกต้องทั้งชื่อและนามสกุล
  • ข้อมูลเหล่านี้ เป็นข้อมูลข่าวสารของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยที่สามารถเปิดเผยได้ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบอันเป็นการคุ้มครองประชาชนและเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม
  • เฉพาะแพทย์ที่ได้รับอนุญาตให้เป็นสมาชิกของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น
  • กรณีตรวจสอบไม่พบ หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ที่ โทรศัพท์: 0-2716-6744 ต่อ 14 หรือ e-mail: thatchai.rcpt@gmail.com