ราชวิทยาลัยฯ
ราชวิทยาลัยฯ
กฎระเบียบราชวิทยาลัยฯ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Dr.Jitti   
วันจันทร์ที่ 01 ตุลาคม 2012 เวลา 04:23 น.

แนะนำราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย (English Version)

ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2546

ระเบียบว่าด้วยสมาชิกแห่งราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2552

Top

ระเบยบวาดวยสมาชก Page_1

Top

 

rcpt member_formal-2

ระเบยบวาดวยสมาชก Page_3

ระเบยบวาดวยสมาชก Page_4

ระเบยบวาดวยสมาชก Page_5

ระเบยบวาดวยสมาชก Page_6

 

Top

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2017 เวลา 09:33 น.
 
ประวัติราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Dr.Jitti   
วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2012 เวลา 18:42 น.
alt  ประวัติราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย


ประวัติโดยย่อราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

ปี พ.ศ. 2526 ก่อตั้งวิทยาลัยอายุรแพทย์

ปี พ.ศ. 2528 เป็นราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ในพระบรมราชูปถัมภ์

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 01 ตุลาคม 2012 เวลา 04:14 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
แนะนำราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2012 เวลา 16:18 น.

alt

 

ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

(ความเป็นมา การพัฒนา และบทบาทการศึกษาหลังปริญญาของอายุรแพทย์)

  • คำจำกัดความ "อายุรแพทย์"
    •      อายุรแพทย์ คือแพทย์ที่ทำหน้าที่วินิจฉัย รักษา และป้องกันโรคทางอายุรศาสตร์ ซึ่งเป็นโรคหรือความผิดปกติของระบบต่างๆ ในร่างกายทั้งหมด โดยให้คำแนะนำและ/หรือให้ยา
แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 21 กรกฏาคม 2020 เวลา 15:43 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
คณะกรรมการราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน 2012 เวลา 11:10 น.

 

 new logo RCPT - Copy copy

คณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

สมัยที่ 19 วาระ พ.ศ. 2563 - 2565

 

Anutra 

พล. อ. ท. นพ.อนุตตร จิตตินันทน์

ประธานราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

 อ.วชย

 

 Upatum

 

 Warangkana

 

 Pasakorn1

พล. ท. รศ. นพ.วิชัย ประยูรวิวัฒน์

ผู้รั้งตำแหน่งประธาน

 

พ. อ. (พ) นพ.อุปถัมภ์ ศุภสินธุ์

เลขาธิการ

 

ผศ. พญ.วรางคณา พิชัยวงศ์

รองเลขาธิการ

 

นพ.ภาสกร วันชัยจิระบุญ

รองเลขาธิการ

 

 

 

 

 

 

 

Wannee 

 

thanyachai1 

 

 Rungrot

 

 Kriengsak1

ศ.เกียรติคุณ พญ.วรรณี นิธิยานันท์

เหรัญญิก

 

ศ. นพ.ธันยชัย สุระ

ประธานวิเทศสัมพันธ์

 

ศ. นพ.รุ่งโรจน์ กฤตยพงษ์

ประธานคณะอนุกรรมการวิชาการ

 

ศ. นพ.เกรียงศักดิ์ วารีแสงทิพย์

ประธานคณะอนุกรรมการวิจัย

 

 

 

 

 

 

 

 surajit

 

 อ.สรพนธ

 

 Sasisopin-

 

 Siwaporn

พ. อ. นพ.สุรจิต สุนทรธรรม

ประธานคณะอนุกรรมการแนวทางเวชปฏิบัติและการจัดการความรู้

 

ผศ. นพ.สุรพันธ์ สิทธิสุข

ประธานคณะอนุกรรมการปฏิคม

 

ศ. พญ.ศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล

ประธานคณะอนุกรรมการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน

 

รศ. พญ.ศิวาพร จันทร์กระจ่าง

ประธานคณะอนุกรรมการจริยธรรม

 

 

 

 

 

 

 

 Opas

 

 Tanom1

 

 Arnuparb

 

chusana 

รศ. นพ.โอภาส ไตรตานนท์

ประธานคณะอนุกรรมการสารสนเทศ

 

นพ.ถนอม จิวสืบพงษ์

ประธานคณะอนุกรรมการเครือข่ายอายุรแพทย์

 

รศ. นพ.อานุภาพ เลขะกุล

ประธานคณะอนุกรรมการการศึกษาต่อเนื่อง

 

ศ. นพ.ชุษณา สวนกระต่าย

นายทะเบียน

 

 

 

 

 

 

 

 Ittaporn

 

 Rungsan1

 

 suchart

 

 Assada

พล. อ. ต. นพ.อิทธพร คณะเจริญ

รองประธานคณะอนุกรรมการสารสนเทศ

 

ศ. นพ.รังสรรค์ ฤกษ์นิมิตร

รองประธานคณะอนุกรรมการวิจัย

 

นพ.สุชาติ เจนเกรียงไกร

รองประธานคณะอนุกรรมการจริยธรรม

 

รศ. นพ.อัษฎา ตียพันธ์

รองประธานคณะอนุกรรมการปฏิคม

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2020 เวลา 08:51 น.
 


 
Follow us on     
© 2011-2022 THE ROYAL COLLEGE OF PHYSICIANS OF THAILAND (RCPT) All right reserved
View counter stats