ราชวิทยาลัยฯ แนะนำราชวิทยาลัยฯ แนะนำราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ
แนะนำราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2012 เวลา 16:18 น.

alt

 

ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

(ความเป็นมา การพัฒนา และบทบาทการศึกษาหลังปริญญาของอายุรแพทย์)

 • คำจำกัดความ "อายุรแพทย์"
  •      อายุรแพทย์ คือแพทย์ที่ทำหน้าที่วินิจฉัย รักษา และป้องกันโรคทางอายุรศาสตร์ ซึ่งเป็นโรคหรือความผิดปกติของระบบต่างๆ ในร่างกายทั้งหมด โดยให้คำแนะนำและ/หรือให้ยา ตามความจำเป็น และในกระบวนการวินิจฉัยและรักษาอาจต้องทำหัตถการที่เหมาะสม นอกจากนี้อายุรแพทย์ยังมีหน้าที่ส่งเสริมสุขภาพด้วย อายุรแพทย์อาจมีความชำนาญพิเศษเฉพาะสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งต่อไปนี้ คือ โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤติโรคระบบการหายใจ,โรคไต, โรคหัวใจและหลอดเลือด, โลหิตวิทยา, ตจวิทยา, ประสาทวิทยา, เวชบำบัดวิกฤต, มะเร็งวิทยา, โรคข้อและรูมาติสซั่ม, โรคติดเชื้อ และโรคอายุรศาสตร์เขตร้อน, โรคภูมิแพ้และอิมมูโนวิทยา, ต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม, โรคระบบทางเดินอาหาร, โรคผู้สูงอายุ, พันธุศาสตร์คลินิก, ระบาดวิทยาคลินิก, เวชศาสตร์ป้องกันคลินิก, พิษวิทยา และเวชเภสัชวิทยาคลินิก, โภชนวิทยาคลินิก
  •     วิชาอายุรศาสตร์ คือวิชาทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยและรักษาด้วยยาในโรคและความผิดปกติของอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย ซึ่งครอบคลุมทั้งการรักษาโรคและการป้องกันโรค
 • ความหมายของ "อายุรศาสตร์"
 •      อายุรศาสตร์เป็นศาสตร์ดั้งเดิมของกิจการแพทย์ไทย สมัยก่อนผู้เชี่ยวชาญทางสาขาวิชานี้ได้ร่ำเรียนจากต่างประเทศ จนกระทั่งแพทยสภาได้กำหนดให้มีการฝึกอบรมและสอบผู้มีความรู้ความชำนาญสาขาวิชาอายุรศาสตร์ในประเทศไทยขึ้นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2513 หลังจากนั้นจำนวนผู้เข้าฝึกอบรมและสอบก็เพิ่มมากขึ้นตามลำดับจนถึงปัจจุบันมีผู้สมัครสอบปีละประมาณ 180 คน นับว่าเป็นสาขาวิชาที่ที่มีผู้เชี่ยวชาญมาก และมีผลงานที่มีประโยชน์ต่อประชาชนและวิชาชีพ เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปทั้งในและต่างประเทศ
 • กำเนิด "ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย"
 •      คณาจารย์ทางอายุรศาสตร์ มีความประสงค์อย่างแรงกล้าที่จะพัฒนาการศึกษา การวิจัยการเผยแพร่ความรู้และความสัมพันธ์ในมวลสมาชิก จึงได้พยายามจัดตั้งราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยมานาน และกระทำได้สำเร็จและก่อตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2526 โดยได้รับการรับรองจากแพทยสภาซึ่งสมัยนั้น ผู้ที่มีบทบาทมากในการจัดตั้งได้แก่ นายแพทย์รจิต บุรี ซึ่งเป็นประธานคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ และนายแพทย์อดุลย์ วิริยเวชกุล เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ ร่วมกับอนุกรรมการอีก 7 ท่าน คือนายแพทย์วีกิจ วีรานุวัตติ์, นายแพทย์กมล สินธวานนท์, นายแพทย์ชาญ สถาปนกุล, นายแพทย์วิศิษฎ์ สิตปรีชา, นายแพทย์อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ, นายแพทย์สมพนธ์ บุณยคุปต์ และแพทย์หญิงท่านผู้หญิงศรีจิตรา บุนนาค

หน้าที่ของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ ที่กำหนดไว้เป็นทางการมี 11 ข้อดังนี้

 1. ดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายจากแพทยสภาในการจัดการสอบเพื่อเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมทางอายุรศาสตร์
 2. กำหนดและควบคุมมาตรฐานทางวิชาการในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมของอายุรแพทย์ในประเทศไทย รวมทั้งควบคุมดูแลความประพฤติและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมของสมาชิก
 3. ส่งเสริมการศึกษา การวิจัยและแนะแนววิชาการทางอายุรศาสตร์
 4. จัดการประชุมทางวิชาการ การศึกษาต่อเนื่องและกิจกรรมต่าง ๆ สำหรับสมาชิก
 5. เป็นศูนย์กลางการติดต่อและแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการและกิจกรรมอื่น ๆ กับสมาคมหรือชมรมต่าง ๆ ในวิชาชีพเวชกรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 6. ส่งเสริมและผดุงเกียรติของสมาชิก
 7. ส่งเสริมและสร้างความเข้าใจอันดีงามและความสามัคคีในกลุ่มอายุรแพทย์ระหว่างอายุรแพทย์กับแพทย์สาขาวิชาอื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 8. จัดหาทุนและผลประโยชน์อื่น ๆ เพื่อใช้ในกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของวิทยาลัยรวมทั้งเพื่อการศึกษา และการวิจัยในทางอายุรศาสตร์ และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
 9. เผยแพร่ความรู้ทางอายุรศาสตร์อันจะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนและแก่วิชาชีพเวชกรรม
 10. ออกระเบียบต่าง ๆ ของราชวิทยาลัย ทั้งนี้โดยไม่ขัดกับพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรมและข้อบังคับของแพทยสภา
 11. รายงานกิจกรรมต่าง ๆ ต่อแพทยสภาเป็นครั้งคราวและเป็นประจำปี
 • ยุทธศาสตร์การพัฒนาอายุรศาสตร์ไทย
 • การพัฒนาอายุรศาสตร์ไทยประกอบด้วยยุทธศาสตร์การดำเนินงานที่สำคัญ 3 ประการ ได้แก่
 1. การพัฒนาเครือข่ายและบทบาทต่อสังคมโดยรวม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 2. การพัฒนาระบบการประเมินผลและเครือข่ายการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์
 3. การพัฒนากลไกให้เอื้อต่อการธำรงสภาพการประกอบวิชาชีพอายุรแพทย์

 


ทิศทางองค์กรของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย 

 

 • messageImage 1658718851896

 

 


 

OKRs ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ ฯ วาระปีพุทธศักราช 2565-2567

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ ฯ เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565

กำหนด Objectives and Key Results (OKRs) วาระปี พ.ศ. 2565 -2567 ดังนี้

 

OKRs65-67 แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 26 กรกฏาคม 2022 เวลา 09:00 น.
 
June 2024
M T W T F S S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

 

.

 

 
Follow us on     
© 2011-2024 THE ROYAL COLLEGE OF PHYSICIANS OF THAILAND (RCPT) All right reserved
View counter stats