ราชวิทยาลัยฯ แนะนำราชวิทยาลัยฯ แนะนำราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ
แนะนำราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2012 เวลา 16:18 น.

alt

 

ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

(ความเป็นมา การพัฒนา และบทบาทการศึกษาหลังปริญญาของอายุรแพทย์)

 • คำจำกัดความ "อายุรแพทย์"
  •      อายุรแพทย์ คือแพทย์ที่ทำหน้าที่วินิจฉัย รักษา และป้องกันโรคทางอายุรศาสตร์ ซึ่งเป็นโรคหรือความผิดปกติของระบบต่างๆ ในร่างกายทั้งหมด โดยให้คำแนะนำและ/หรือให้ยา ตามความจำเป็น และในกระบวนการวินิจฉัยและรักษาอาจต้องทำหัตถการที่เหมาะสม นอกจากนี้อายุรแพทย์ยังมีหน้าที่ส่งเสริมสุขภาพด้วย อายุรแพทย์อาจมีความชำนาญพิเศษเฉพาะสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งต่อไปนี้ คือ โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤติโรคระบบการหายใจ,โรคไต, โรคหัวใจและหลอดเลือด, โลหิตวิทยา, ตจวิทยา, ประสาทวิทยา, เวชบำบัดวิกฤต, มะเร็งวิทยา, โรคข้อและรูมาติสซั่ม, โรคติดเชื้อ และโรคอายุรศาสตร์เขตร้อน, โรคภูมิแพ้และอิมมูโนวิทยา, ต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม, โรคระบบทางเดินอาหาร, โรคผู้สูงอายุ, พันธุศาสตร์คลินิก, ระบาดวิทยาคลินิก, เวชศาสตร์ป้องกันคลินิก, พิษวิทยา และเวชเภสัชวิทยาคลินิก, โภชนวิทยาคลินิก
  •     วิชาอายุรศาสตร์ คือวิชาทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยและรักษาด้วยยาในโรคและความผิดปกติของอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย ซึ่งครอบคลุมทั้งการรักษาโรคและการป้องกันโรค
 • ความหมายของ "อายุรศาสตร์"
 •      อายุรศาสตร์เป็นศาสตร์ดั้งเดิมของกิจการแพทย์ไทย สมัยก่อนผู้เชี่ยวชาญทางสาขาวิชานี้ได้ร่ำเรียนจากต่างประเทศ จนกระทั่งแพทยสภาได้กำหนดให้มีการฝึกอบรมและสอบผู้มีความรู้ความชำนาญสาขาวิชาอายุรศาสตร์ในประเทศไทยขึ้นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2513 หลังจากนั้นจำนวนผู้เข้าฝึกอบรมและสอบก็เพิ่มมากขึ้นตามลำดับจนถึงปัจจุบันมีผู้สมัครสอบปีละประมาณ 180 คน นับว่าเป็นสาขาวิชาที่ที่มีผู้เชี่ยวชาญมาก และมีผลงานที่มีประโยชน์ต่อประชาชนและวิชาชีพ เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปทั้งในและต่างประเทศ
 • กำเนิด "ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย"
 •      คณาจารย์ทางอายุรศาสตร์ มีความประสงค์อย่างแรงกล้าที่จะพัฒนาการศึกษา การวิจัยการเผยแพร่ความรู้และความสัมพันธ์ในมวลสมาชิก จึงได้พยายามจัดตั้งราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยมานาน และกระทำได้สำเร็จและก่อตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2526 โดยได้รับการรับรองจากแพทยสภาซึ่งสมัยนั้น ผู้ที่มีบทบาทมากในการจัดตั้งได้แก่ นายแพทย์รจิต บุรี ซึ่งเป็นประธานคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ และนายแพทย์อดุลย์ วิริยเวชกุล เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ ร่วมกับอนุกรรมการอีก 7 ท่าน คือนายแพทย์วีกิจ วีรานุวัตติ์, นายแพทย์กมล สินธวานนท์, นายแพทย์ชาญ สถาปนกุล, นายแพทย์วิศิษฎ์ สิตปรีชา, นายแพทย์อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ, นายแพทย์สมพนธ์ บุณยคุปต์ และแพทย์หญิงท่านผู้หญิงศรีจิตรา บุนนาค

หน้าที่ของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ ที่กำหนดไว้เป็นทางการมี 11 ข้อดังนี้

 1. ดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายจากแพทยสภาในการจัดการสอบเพื่อเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมทางอายุรศาสตร์
 2. กำหนดและควบคุมมาตรฐานทางวิชาการในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมของอายุรแพทย์ในประเทศไทย รวมทั้งควบคุมดูแลความประพฤติและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมของสมาชิก
 3. ส่งเสริมการศึกษา การวิจัยและแนะแนววิชาการทางอายุรศาสตร์
 4. จัดการประชุมทางวิชาการ การศึกษาต่อเนื่องและกิจกรรมต่าง ๆ สำหรับสมาชิก
 5. เป็นศูนย์กลางการติดต่อและแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการและกิจกรรมอื่น ๆ กับสมาคมหรือชมรมต่าง ๆ ในวิชาชีพเวชกรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 6. ส่งเสริมและผดุงเกียรติของสมาชิก
 7. ส่งเสริมและสร้างความเข้าใจอันดีงามและความสามัคคีในกลุ่มอายุรแพทย์ระหว่างอายุรแพทย์กับแพทย์สาขาวิชาอื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 8. จัดหาทุนและผลประโยชน์อื่น ๆ เพื่อใช้ในกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของวิทยาลัยรวมทั้งเพื่อการศึกษา และการวิจัยในทางอายุรศาสตร์ และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
 9. เผยแพร่ความรู้ทางอายุรศาสตร์อันจะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนและแก่วิชาชีพเวชกรรม
 10. ออกระเบียบต่าง ๆ ของราชวิทยาลัย ทั้งนี้โดยไม่ขัดกับพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรมและข้อบังคับของแพทยสภา
 11. รายงานกิจกรรมต่าง ๆ ต่อแพทยสภาเป็นครั้งคราวและเป็นประจำปี
 • ยุทธศาสตร์การพัฒนาอายุรศาสตร์ไทย
 • การพัฒนาอายุรศาสตร์ไทยประกอบด้วยยุทธศาสตร์การดำเนินงานที่สำคัญ 3 ประการ ได้แก่
 1. การพัฒนาเครือข่ายและบทบาทต่อสังคมโดยรวม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 2. การพัฒนาระบบการประเมินผลและเครือข่ายการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์
 3. การพัฒนากลไกให้เอื้อต่อการธำรงสภาพการประกอบวิชาชีพอายุรแพทย์

 


ทิศทางองค์กรของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย 

 

 • วิสัยทัศน์
 • "องค์กรวิชาชีพชั้นนำระดับนานาชาติด้านการฝึกอบรมและความเป็นเลิศทางอายุรศาสตร์ เพื่อเป็นที่พึ่งของสังคม"

 • พันธกิจ
 • "ฝึกอบรมและพัฒนามาตรฐานการประกอบวิชาชีพเวชกรรมทางอายุรศาสตร์ ธำรงจริยธรรมแห่งวิชาชีพ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของสมาชิกและประชาชน ตลอดจนชี้นำสังคมด้านสุขภาพ"

 

ค่านิยม (Value)

   Responsibility


   Collaboration


   Professionalism


   Trustworthy

 

 


 

นโยบายราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย (พ.ศ.2555-2557)

 1. พัฒนาอายุรศาสตร์ไทยให้เป็นองค์กรทางอายุรแพทย์ตามมาตรฐานสากล เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อสังคมและมวลสมาชิก
 2. พัฒนากระบวนการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอดให้ได้ตามมาตรฐานระดับสากล และตอบสนองต่อปรัชญาการผลิตอายุรแพทย์และอายุรแพทย์ในอนุสาขาต่อยอด
 3. ดำเนินการศึกษาต่อเนื่องในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การประชุมวิชาการ และกิจกรรมต่าง ๆ โดยใช้ระบบสารสนเทศที่ทันสมัย เพื่อให้สมาชิกได้ความรู้ที่ทันสมัยและต่อเนื่องในการประกอบวิชาชีพทางอายุรกรรมเป็นที่ยอมรับทางสังคม
 4. ส่งเสริมและผดุงเกียรติของสมาชิก ตลอดจนควบคุมมาตรฐานทางวิชาการในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมของอายุรแพทย์ในประเทศไทย รวมทั้งสอดส่องดูแลความประพฤติและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมของสมาชิกของราชวิทยาลัย และช่วยเหลือแนะนำสมาชิกเกี่ยวกับปัญหาทางจริยธรรม และกฎหมาย
 5. พัฒนาและส่งเสริมการวิจัยทางอายุรศาสตร์เพื่อความเจริญก้าว หน้าทั้งทางศาสตร์ในแนวกว้างและแนวลึกให้ทัดเทียมกับนานาอารยะประเทศ
 6. ประสานงานกับองค์กรต่างๆ และรัฐบาลเพื่อเข้าไปมีส่วนร่วมในการผลักดันนโยบายทางการแพทย์และสาธารณสุขในระดับชาติและนานาชาติในส่วนที่เกี่ยวกับอายุรศาสตร์
 7. พัฒนารูปแบบการติดต่อระหว่างราชวิทยาลัยกับสมาชิกให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น เพื่อรับฟังปัญหา คำแนะนำ และสร้างความเข้าใจอันดีงามและความสามัคคีในกลุ่มอายุรแพทย์ และระหว่างอายุรแพทย์ในอนุสาขาต่างๆ และแพทย์ในสาขาวิชาอื่นๆ ทั้งในและนอกประเทศ รวมทั้งรักษาสิทธิประโยชน์และพัฒนาคุณภาพชีวิตของอายุรแพทย์
 8. เข้าไปร่วมแก้ปัญหาเชิงนโยบายในสถานปฏิบัติงานของสมาชิก โดยเฉพาะที่อยู่ในเขตภูมิภาค เพื่อให้สมาชิกสามารถประกอบวิชาชีพอย่างมีความสุข
 9. เป็นศูนย์กลางการติดต่อและแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ และกิจกรรมอื่น ๆ กับสมาคม ชมรมต่าง ๆ ในวิชาชีพเวชกรรม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ สร้างเครือข่ายการติดต่อประสานงานกับวิทยาลัยอายุรแพทย์ต่างประเทศ และนานาชาติ
 10. เผยแพร่ความรู้ทางอายุรศาสตร์อันพึงประโยชน์แก่ประชาชน ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของราชวิทยาลัยฯ ต่อสังคมผ่านสื่อมวลชนและระบบสารสนเทศ
 11. ชี้นำสังคมในฐานะผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพแพทย์
 12. กระตุ้นให้สังคมเข้าใจในบริบท และข้อจำกัดของอายุรแพทย์ในโรงพยาบาลระดับต่างๆ
 13. ทบทวนรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างราชวิทยาลัย สมาชิก และบริษัทเอกชน
 14. จัดหาทุน เพื่อใช้ในกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของราชวิทยาลัยฯ

 

ที่มา: คัดลอกจากเวปไซต์ราชวิทยาลัยเดิม และ กฏระเบียบข้อบังคับราชวิทยาลัยฯ ปี 2555

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 21 กรกฏาคม 2020 เวลา 15:43 น.
 
August 2020
M T W T F S S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
 
Follow us on     

© 2011-2020 THE ROYAL COLLEGE OF PHYSICIANS OF THAILAND (RCPT) All right reserved
View counter stats