วิจัย ข่าวการวิจัย ผลงานวิจัย Best Abstract Award
ผลงานวิจัย Best Abstract Award PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Dr.Jitti   
วันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2012 เวลา 07:43 น.


ผลงานวิจัยดีเด่นของสมาชิก

นำเสนอในงานประชุมวิชาการประจำปี ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

รางวัล Best Abstract Award

 

ขอแสดงความยินดีและแสดงความชื่นชม กับสมาชิกราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ ที่ได้รับรางวัล Best Abstract Award  ในงานประชุมวิชาการประจำปีราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย


 

Best abstract of the year award: General hospital 2019

 

งานประชุมวิชาการประจำปี 2562

ชนะเลิศ

Prevalence and risk factors associated with tuberculosis disease in Suratthani Central Prison, Thailand

 

นพ.ทศพร โมระเสริฐ                               โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี            

รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง

THAI-MAKE score as a tool for predicting Major Adverse Kidney Events in Critically ill Patients: result from SEA-AKI study group

 

นพ.ธีรพล สุขมาก                                    โรงพยาบาลทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง

Correlation of transient elastography(Fibroscan)/Controlled attenuation parameter(CAP) and noninvasive scoring system in chronic liver disease

 

พญ.วิจิตรา คงคา                                    โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร


 

 

Best abstract of the year award: Academic center2019

 

งานประชุมวิชาการประจำปี 2562

ชนะเลิศ

How and whom to monitor for seizures in an intensive care unit: a systematic review and meta-analysis

 

นพ.ชูศักดิ์ ลิโมทัย                                     คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง

Effect of intermittent very-low-calorie diet on glycemic control and cardiovascular risk factors in obese patients with type 2 diabetes mellitus

 

พญ.มงคลธิดา อัมพลเสถียร                   โรงพยาบาลตำรวจ

รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง

Tuberculin skin test for detection of tuberculosis in systemic sclerosis

 

นพ.อภิชาติ โซ่เงิน                                     คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


 

 

Best Abstract of the Year Award: General Hospital 2018

งานประชุมวิชาการประจำปี 2561

ชนะเลิศ

THAI-ICU Score as a Simplified Severity Score for Critically Ill Patients: Result From SEA-AKI Study Group

 

นพ.ธีรพล สุขมาก                                         รพ.ทุ่งสง

รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง

Outcome of Administration of Vasopressors in Septic Shock

 

พญ.ปวิตรา วาสุเทพรังสรรค์                     รพ.สิงห์บุรี

รองชนะเลิศอันดับสอง

The accuracy of 10 year-risk estimation for cardiovascular events from Thai CV risk score in Lansaka patients

 

พญ.สุธารา อร่ามเจริญ                              รพ.ทุ่งสง            


 

 

 

Best Abstract of the Year Award: Academic Center 2018

งานประชุมวิชาการประจำปี 2561

ชนะเลิศ

Ramathibodi Lung Cancer Consortium Model

 

พญ.ธัญนันท์ เรืองเวทย์วัฒนา                     รพ.รามาธิบดี

รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง

Genetic association study and development of a genetic risk score for obesity in Thai adults

 

นพ.พรพจน์ เปรมโยธิน                              คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

รองชนะเลิศอันดับสอง

The Role of Negative Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus Nasal Surveillance Swabs in Predicting the Need for Empiric Vancomycin Therapy in Intensive Care Unit Patients

 

พญ.ดรุณี โชติประสิทธิ์สกุล                      รพ.รามาธิบดี

 

 

 

 

 

Best Abstract of the Year Award: Academic Center 2017

งานประชุมวิชาการประจำปี 2560

ชนะเลิศ

Intravenous N-acetylcysteine prevents post-embolization syndrome in patients with hepatocellular carcinoma undergoing transarterial chemoembolization: an open-labeled randomized placebo-controlled trial

 

นพ.ศิษฏ์  ศิรมลพิวัฒน์                                  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง

Effects of Sucralose on Insulin Secretion, GLP-1 Release and Gut Microbiota in Healthy Subjects: A Randomized Double-Blind, Placebo Controlled Trial

 

พญ.ชุตินธร  ศรีพระประแดง                        โรงพยาบาลรามาธิบดี

รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง

30-day Readmission and Cost-Analysis in Patient with Cirrhosis: A Nationwide Population-based Data

 

นพ.ศักรินทร์  จิรพงศธร                               โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

 

 

 

 

 

 

Best Abstract of the Year Award: General Hospital 2017

งานประชุมวิชาการประจำปี 2560

ระดับดีเด่น

Thai-lepto-on-admission probability (thai-lepto) score as an early tool for initial diagnosis of leptospirosis: result from thai-lepto aki study group

 

นพ.ธีรพล  สุขมาก                                      โรงพยาบาลทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

ระดับพอใช้

Use of Point of Care Test coagulogram in stroke fast track at Amnatcharoen province

 

นพ.ปริญญา  นพเก้า                                    โรงพยาบาลอำนาจเจริญ

ระดับพอใช้

Epidemiology and outcome of sepsis in thailand compare with stemi and stroke during 2013-2015

 

นพ.รัฐภูมิ  ชามพูนท                                     โรงพยาบาลพุทธชินราช จ.พิษณุโลก

 

 

 


Best Abstract of the Year Award: Academic Center 2016

งานประชุมวิชาการประจำปี 2559

ชนะเลิศ

Active targeted HIV testing and linkage to care among men who have sex with men attending a gay sauna in Thailand

 

นพ.ธนา  ขอเจริญพร                                คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง

Effect of meal replacement on weight loss in obese Thai patients with metabolic syndrome: A randomized controlled trial.

 

พญ.กุสุมา  ไชยสูตร                                 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

รองชนะเลิศอันดับสอง

Effectiveness of add-on therapy with domperidone vs. alginic acid in proton pump inhibitor partial response gastroesophageal reflux disease in systemic sclerosis: randomized placebo controlled trial

 

พญ.ชิงชิง  ฟูเจริญ                                    คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น 

Best Abstract of the Year Award: General Hospital 2016

งานประชุมวิชาการประจำปี 2559

ระดับดี

Population Impact Of CKD Clinic Policy

 

นพ.พิสิษฐ์  เวชกามา                                รพ.สรรพสิทธิ์ประสงค์  จ.อุบลราชธานี

ระดับชมเชย

Lack of Transmission among Healthcare Workers in Contact with a MERS Patient in Thailand

 

นพ.สุรศักดิ์  วิบูลชุติกุล                           สถาบันบำราศนราดูร

 

 

 

 

Best Abstract of the Year Award: Academic Center 2015

งานประชุมวิชาการประจำปี 2558

ชนะเลิศ

Emerging application of electrical muscle stimulation as the treatment of intractable hand tremor in Parkinson’s disease: A pilot, opened-labeled study.

 

พญ.อรอนงค์  จิตรกฤษฎากุล                   คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง

Associated Factors for Severe Manifestations of Dengue among Thai Adults: Using the WHO 1997 and 2009 Definitions

 

พญ.วิภา  ธนาชาติเวทย์                            คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล

รองชนะเลิศอันดับสอง

Incidence and Outcome of Weaning from Mechanical Ventilation in Medical Wards at Thammasat University Hospital

 

นพ.ณรงค์กร  ซ้ายโพธิ์กลาง                    คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

 

 

 

Best Abstract of the Year Award: General Hospital 2015

งานประชุมวิชาการประจำปี 2558

ชนะเลิศ

Improving to Achieve Time in Therapeutic Range of Pharmacist-Managed Anticoagulant Program Compares to Usual Physician Care in a Rural General Hospital of Thailand: A Prospective Randomized-Controlled Trial

 

นพ.ภูริทัต เมืองบุญ                                       รพ.สิงห์บุรี

รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง

Role of Quantitative Hepatitis B Surface Antigen in Predicting Inactive Carrier and HBsAg seroclearance in HBeAg-negative Chronic Hepatitis B Patients

 

นพ.ธีรภัทร อึ้งตระกูล                                 รพ.จุฬาภรณ์

รองชนะเลิศอันดับสอง

Efficacy and Motor Complications between Original and Generic Levodopa

 

พญ.สตรีรัตน์ อ่อนสนิท                             รพ.อุดรธานี

 


 

Best Abstract of the Year Award: Academic Center 2014

งานประชุมวิชาการประจำปี 2557

ชนะเลิศ

HLA-B*35:05 and CCHCR1 screening reduces nevirapine-associated cutaneous adverse reactions in Thailand: a prospective multicenter randomized controlled trial

 

พญ.ศศิโสภิณ  เกียรติบูรณกุล        คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง

The association between plasma voriconazole concentration, pharmacogenetics and treatment outcomes in Thai patients with invasive aspergillosis

 

นพ.เมธี  ชยะกุลคีรี                            คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

รองชนะเลิศอันดับสอง

Randomized controlled trial of colistin versus colistin plus fosfomycin for treatment of infections caused by carbapenem-resistant acinetobacter baumannii

 

นพ.รุจิภาส  สิริจตุภัทร                     คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

 

 


 

Best Abstract of the Year Award: General Hospital 2014

งานประชุมวิชาการประจำปี 2557

ชนะเลิศ

Comparative Ultrasonography with Non-Contrast Computerized Tomography of Upper Abdomen for Screening Biliary Tract Cancer in Endemic Community

 

นพ.ธีรภัทร  อึ้งตระกูล              รพ.จุฬาภรณ์

รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง

Baseline immunity to diphtheria and immunologic response after booster vaccination with reduced diphtheria and tetanus toxoid vaccine in Thai health care workers

 

นพ.สุรศักดิ์  วิบูลชุติกุล             สถาบันบำราศนราดูร

 Best Abstract of the Year Award: Academic Center 2013

งานประชุมวิชาการประจำปี 2556

ชนะเลิศ

Effect of sulodexide on urinary biomarkers of kidney injury in normoalbuminuric Type 2 diabetes: A randomized controlled trial

 

นพ.บัญชา  สถิรพจน์                               โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง

Effects of chronic chili ingestion on rectal sensation and gastrointestinal symptoms in response to spicy meals in Diarrhea Predominant Irritable Bowel Syndrome (IBS-D): A randomized double-blinded crossover study

 

พญ.สติมัย  อนิวรรณน์                             คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองชนะเลิศอันดับสอง

Aspirin non-responders in patients with ischemic stroke

 

พญ.พรภัทร  ธรรมสโรช                        คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

 

 


Best Abstract of the Year Award: General Hospital 2013

งานประชุมวิชาการประจำปี 2556

ชนะเลิศ

Prognostic factors of death in patients with end-stage renal disease undergoing twice-weekly hemodialysis

 

นพ.สัจจะ  ตติยานุพันธ์วงศ์                     โรงพยาบาลชัยภูมิ

รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง

Diagnostic value of percutaneous liver biopsy in HIV-infected patients with fever of unknown origin in the era of highly active antiretroviral therapy

 

นพ.สุรศักดิ์  วิบูลชุติกุล                            สถาบันบำราศนราดูร

รองชนะเลิศอันดับสอง

Comparisons of primary HIV drug resistance mutations between recent and chronic HIV infection among asian patients

 

นพ.เพิ่มพันธุ์  ธรรมสโรช                        คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

 

 


งานประชุมวิชาการประจำปีพ.ศ. 2553

ชนะเลิศ

Diagnostic criteria of metabolic syndrome using  adverse outcome parameter in a selected working, urban living Thai population aged 20-60 year old

 

นพ.เกียรติชัย ภูริปัญโญ รพ.เวชธานี

 งานประชุมวิชาการประจำปีพ.ศ. 2552

ชนะเลิศ

Model for Prediction of Death of Leptospirosis patients based on the Modified APACHE II Score

 

นพ.ธนชัย พนาพุฒิ รพ.ขอนแก่น

 

 

Top


Related Links...

  • สมาขิกราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

ผลงานวิจัยสมาชิก Research Highlights

ผลงานวิจัยสมาชิก Distinguished Member Research Award

ผลงานวิจัยสมาชิก Young Investigator Award

ผลงานวิจัยสมาชิก Best Abstract Award

  • แพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

ผลงานวิจัย Fellow Research Award

ผลงานวิจัย Resident Research Award

ผลงานวิจัย Poster Award

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 04 กันยายน 2019 เวลา 08:51 น.
 
October 2020
M T W T F S S
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
 
Follow us on     

© 2011-2020 THE ROYAL COLLEGE OF PHYSICIANS OF THAILAND (RCPT) All right reserved
View counter stats