วิจัย ข่าวการวิจัย ผลงานวิจัย Poster Award
ผลงานวิจัย Poster Award PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย จิตติ โฆษิตชัยวัฒน์   
วันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2012 เวลา 07:43 น.

ผลงานวิจัยดีเด่นของแพทย์ประจำบ้าน/แพทย์ประจำบ้านต่อยอด

นำเสนอในงานประชุมวิชาการประจำปี ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

รางวัล Poster Award

 

     ขอแสดงความยินดีกับแพทย์ประจำบ้าน/แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ทุกท่าน ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัย Poster Award ในงานประชุมวิชาการประจำปี ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย


งานประชุมวิชาการประจำปี 2561

 

Mobile phone text messages for improving allopurinol adherence: a randomized controlled trial of text message reminders

 

พญ.กัลชิญา  บุญผ่อง                                โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

 

Metformin for Preventing Diabetes Mellitus in HIV-infected Patients with Prediabetes: A Randomized Controlled Trial

 

นพ.สิทธา  จิริยะสิน                                  โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

Comparison of Acetated Ringer’s Solution Versus Lactated Ringer’s Solution for Fluid Resuscitation in Patients with Acute Pancreatitis, A Randomized Controlled Trial

 

นพ.กันตพัฒน์  วรพิมล                              โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

 

 

 

 

งานประชุมวิชาการประจำปี 2560 (Popular Poster of the Day Award)

 

Effect of intensive low sodium education plus immediate sodium intake feedback on glomerular filtration rate (gfr) decline in thai population with chronic kidney disease (ckd)

 

พญ.ปัณฑิตา  ศรหิรัญ                                โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

Effectiveness of warfarincal mobile phone application-assisted oral anticoagulant dosage, a prospective non-randomized controlled trial

 

นพ.รัฐธร  พนัสสรณ์                                  โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

 

Effect of sglt-2 inhibitors to proximal tubular function and injury in patients with type 2 diabetes: a randomized controlled trial

 

พญ.ภัทรมน  ก่อเกียรติพิทักษ์                    โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า


 

 

 

งานประชุมวิชาการประจำปี 2560 (Best Oral Presentation of the Session)

 

 

Spot urine sodium:creatinine ratio: a simple method to estimate sodium intake

 

พญ.ญาธิป  มุกดาลอย                               ศิริราชพยาบาล

 

Efficacy and safety profiles of autologous blood versus talc pleurodesis for malignant pleural effusion

 

นพ.อภิชาติ  แก้วเดช                                 ม.สงขลานครินทร์

 

Effect of imatinib on pulmonary vasculature in an animal model of obstructive sleep apnea

 

นพ.นพพล  ลีลายุวัฒนกุล                         จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 

 

 

 

งานประชุมวิชาการประจำปี 2559  (Best Poster of the Day Award)

1

A Comparison between Y-type Platelet Transfusion Set and Conventional Set for the Increment of Platelets, a Randomized Controlled Trial.

 

นพ.ปัณณธร  ตั้งกงพานิช                    รพ.พระมงกุฎเกล้า

2

Renoprotective Effects of Hydration with Oral Vitamin E Supplement in Patients with Cancer Receiving Cisplatin: A Randomized, Placebo-Controlled Study

 

พญ.กันต์สุดา  เชียรศิลป์                     รพ.พระมงกุฎเกล้า

3

Virgin Coconut oil and Rice bran oil as a diEtary supplement and their effect on metabolic pArameters and inflammatory Markers (CREAM study) - a preliminary result from the first phase

 

นพ.ปิยภัทร  ชุณหรัศมิ์                       รพ.รามาธิบดี 

 งานประชุมวิชาการประจำปี 2559 (Popular Poster of the Day Award)

1

Polymerase chain reaction for detection of tuberculosis and pattern of drug resistance in bronchoalveolar lavage fluid in the diagnosis of smear-negative active pulmonary tuberculosis

 

นพ.กรุณา  ชวเลิศสกุล                     รพ.รามาธิบดี

2

Roles of Biomarkers in Diagnosis of Infections in Febrile Post-Neurosurgical Patients

 

พญ.ปองนุช  บุญยไพศาลเจริญ         ศิริราชพยาบาล

3

Virgin Coconut oil and Rice bran oil as a diEtary supplement and their effect on metabolic pArameters and inflammatory Markers (CREAM study) - a preliminary result from the first phase

 

นพ.ปิยภัทร  ชุณหรัศมิ์                       รพ.รามาธิบดี


 

 

งานประชุมวิชาการประจำปี 2558  (Best Poster of the Day Award)

 

1

The optimum time of esophageal basal impedance measurement for diagnosis of GERD in patients with typical GERD symptoms and no esophagitis using a commercially available intraluminal impedance monitoring system

 

นพ.ศุภกร  มะลิขาว                             จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2

Diagnostic Utility of Pleural Fluid to Serum Carcinoembryonic Antigen (CEA) Ratio for Malignant Pleural Effusion

 

พญ.วาสิตา  วราชิต                                             ม.สงขลานครินทร์

3

Prevalence of Primary HIV Drug Resistance by Short Reverse Transcriptase Genotypic Resistance Assay in Thailand

 

พญ.สุเบญจา  พิณสาย                         รพ.รามาธิบดี

 

 


งานประชุมวิชาการประจำปี 2558 (Popular Poster of the Day Award)

 

1

Effect of Glucose Intolerance after Conversion from Twice-Daily Tacrolimus to a Once-Daily Tacrolimus Formulation in Stable Kidney Transplant Recipients

 

นพ.นัทธี  เสนาะดนตรี                               รพ.พระมงกุฎเกล้า

2

Urinary levels of MCP-1 (Monocyte chemoattractant protein-1), EGF (Epidermal growth factor) and renal pathology in IgA nephropathy patients

 

นพ.ศุภณัฐ  วรวิชชวงษ์                             รพ.รามาธิบดี

3

Clinical Outcomes of Six Hours Observation after Kidney Biopsy in Siriraj Hospital

 

พญ.สุดารัตน์ ศรีประภานุรัตน์                  ศิริราชพยาบาล
งานประชุมวิชาการประจำปี 2557

1

Adding C-reactive Protein and Procalcitonin to the MELD Score Improve Mortality Prediction in Cirrhotic Patients with Acute Intercurrent Illness

 

พญ.วรวรรณ  บุญรักษา                              รพ.พระมงกุฎเกล้า

2

Handgrip Strength as a Good Alternative Nutritional Marker in Chronic Hemodialysis Patient

 

พญ.วรฉัตร  เรสลี                       รพ.พระมงกุฎเกล้า

3

Low Prevalence of Symptomatic Venous Thromboembolism After Hip and Knee Arthroplasty at Siriraj Hospital

 

พญ.ชมพูนุท  วงศ์ประเสริฐ       ศิริราชพยาบาล

 งานประชุมวิชาการประจำปี 2556

1

Effect of nail polish and artificial acrylic nails on oxygen saturation determined by pulse oximetry in normoxic adults

 

นพ.ฐิติสันต์  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา     คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

2

Effects of simvastatin on proteinuria and renal function in patients with chronic kidney disease

 

นพ.อนันต์  พรหมรัตนกุล        รพ.พระมงกุฎเกล้า

3

The impact of delirium in mechanically ventilated patients in the medical intensive care unit on hospital length of stay and 30-day survival

 

นพ.สดุดี  พีรพรรัตนา                               มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 


งานประชุมวิชาการประจำปี 2555

1

Clinical Significance of Right Atrial Volume Index in Preserved Ejection Fraction Heart Failure

 

พญ.ขวัญศิริ นราจีนรณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2

Clinical features , treatment outcome and disease progression of IgM nephropathy

 

นพ.กิตติกร ดวงกำ ม.ขอนแก่น

3

Incidence and Risk Factors of Malignancies in Renal Transplant Recipient in Ramathibodi Hospital

 

นพ.ศิรพัชร์ พูนวุฒิกุล รพ.รามาธิบดี

4

Clinical characteristics and outcome of septicemic melioidosis in Khon Kaen hospital

 

นพ.พรอนันต์ โดมทอง ม.ขอนแก่น

 


งานประชุมวิชาการประจำปี 2554

1

Optimization of Warfarin Starting Dose; Comparison Between Computerize Calculated and Conventinal Dose

 

นพ.คชมาตจ์ บุณยรัตพันธุ์ ม.ขอนแก่น

2

C-reactive protein as a monitor of systemic therapy in advanced non-small cell lung cancer (CML Study)

 

นพ.สรรพสิทธิ์ อริยปัญญา ศิริราชพยาบาล

3

Lymph node imprint can rapidly give accurate preliminary diagnosis of various lymph node diseases: a 4-year Siriraj experience

 

พญ.นุชนันต์ อารีธรรมศิริกุล ศิริราชพยาบาล

 


งานประชุมวิชาการประจำปี 2553

1

Effect of Tai Chi Qigong Training on Exercise Performance in Restrictive Thoracic Disorder patients

 

พญ.จิตติมา  ธิบดี รพ.รามาธิบดี

2

Risk factors for developing delirium in older patients admitted to general medical wards at Siriraj Hospital

 

นพ.สรภพ ภักดีวงศ์  ศิริราชพยาบาล

3

Accuracy of lymph node imprint in preliminary diagnosis of various lymph node pathology

 

นพ.พุชฌงค์ แซ่โต๋ว ศิริราชพยาบาล

4

Susceptibility Pattern of Mycobacterium tuberculosis and clinical outcomes of drug resistant tuberculosis at  Srinagarind Hospital

 

พญ.สุจี ทับทิม ม.ขอนแก่น

5

 Safety Duration of Discontinuation of Anticoagulation in Prosthetic Heart Valve Patients with Intracranial Hemorrhage

 

พญ.กฤษณา กฤตลักษณ์ ม.ขอนแก่น

6

Acute pulmonary embolism: Etiologies and outcomes of treatment at Srinagarind hospital 

 

พญ.นนทพร วงศ์เทวา ม.ขอนแก่น

7

Antibiotic Prescription Rate for Adults with Acute Diarrhea at King Chulalongkorn Memorial Hospital

 

นพ.สุระชัย ทรัพย์จรัสแสง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

8

Drug-Resistant Tuberculosis in King Chulalongkorn Memorial Hospital

 

นพ.เชษฐพัฒน์  สุทธิวาทนฤพุฒิ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

9

Clinical Features of Cases of 2009 Pandemic Influenza A (H1N1) Virus Infection in Buddhachinaraj hospital, Pisanulok.

 

นพ.ประพันธ์ บูรณบุรีเดช รพ.พระมงกุฎเกล้า

 

Top


Related Links...

  • สมาขิกราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

ผลงานวิจัยสมาชิก Research Highlights

ผลงานวิจัยสมาชิก Distinguished Member Research Award

ผลงานวิจัยสมาชิก Young Investigator Award

ผลงานวิจัยสมาชิก Best Abstract Award

  • แพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

ผลงานวิจัย Fellow Research Award

ผลงานวิจัย Resident Research Award

ผลงานวิจัย Poster Award

งานประชุมวิชาการประจำปี 2557

1

Adding C-reactive Protein and Procalcitonin to the MELD Score Improve Mortality Prediction in Cirrhotic Patients with Acute Intercurrent Illness

 

 

พญ.วรวรรณ  บุญรักษา                              รพ.พระมงกุฎเกล้า

2

Handgrip Strength as a Good Alternative Nutritional Marker in Chronic Hemodialysis Patient

 

 

พญ.วรฉัตร  เรสลี                       รพ.พระมงกุฎเกล้า

3

Low Prevalence of Symptomatic Venous Thromboembolism After Hip and Knee Arthroplasty at Siriraj Hospital

 

 

พญ.ชมพูนุท  วงศ์ประเสริฐ       ศิริราชพยาบาล

งานประชุมวิชาการประจำปี 2556

1

Effect of nail polish and artificial acrylic nails on oxygen saturation determined by pulse oximetry in normoxic adults

 

 

นพ.ฐิติสันต์  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา     คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

2

Effects of simvastatin on proteinuria and renal function in patients with chronic kidney disease

 

 

นพ.อนันต์  พรหมรัตนกุล        รพ.พระมงกุฎเกล้า

3

The impact of delirium in mechanically ventilated patients in the medical intensive care unit on hospital length of stay and 30-day survival

 

 

นพ.สดุดี  พีรพรรัตนา                               มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2018 เวลา 09:00 น.
 
June 2024
M T W T F S S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

 

.

 

 
Follow us on     
© 2011-2024 THE ROYAL COLLEGE OF PHYSICIANS OF THAILAND (RCPT) All right reserved
View counter stats