วิจัย ข่าวการวิจัย ผลงานวิจัย Resident Research Award
ผลงานวิจัย Resident Research Award PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Dr.Jitti   
วันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2012 เวลา 10:18 น.

 

 

ผลงานวิจัยดีเด่นของแพทย์ประจำบ้าน

 

นำเสนอในงานประชุมวิชาการประจำปี ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

 

รางวัล Resident Research Award

 

 

ขอแสดงความยินดีกับแพทย์ประจำบ้านทุกท่าน ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัย Resident Research Award

ในงานประชุมวิชาการประจำปี ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย


 

งานประชุมวิชาการประจำปี 2562

ชนะเลิศ

A randomized controlled study to determine the efficacy between the 2 and 3 doses of hepatitis A vaccine in Kidney Transplant Recipients

 

พญ.ธนินี ประสพโภคากร                         จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย            

รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง

Effects of Balanced Salt Solution versus Normal Saline Solution on Adverse Kidney Events in Medical-ICU Septic Shock Patients : A Randomized Controlled Trial

 

พญ.ธนวัน สิริวิวัฒน์ธน                          โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

รองชนะเลิศอันดับสอง

The Efficacy and Safety of Curcumin in Patients with Active Rheumatoid Arthritis A Randomized, Double-Blind, Controlled Study

 

พญ.จุฬารัตน์ ตั้งศรีสุข                             โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

ชมเชย

Comparison Between Ritonavir-boosted Atazanavir Versus Rilpivirine in Combination with Tenofovir and Emtricitabine in Occupational Post-exposure Prophylaxis for HIV Infection: A Randomized Controlled Trial

 

นพ.พฤทธิ์ อัศววรฤทธิ์                             จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย            

ชมเชย

Efficacy of High Dose Enalapril vs Combination Low Dose Enalapril and Manidipine on Albuminuria in Hypertensive Type 2 Diabetic Patients: A Randomized controlled trial

 

นพ.กฤษณ์สมภพ เตชะวรุตมะ               โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้างานประชุมวิชาการประจำปี 2561

ชนะเลิศ

The clinical effect of oral vitamin D2 supplement in psoriasis: A double-blind randomized placebo-controlled study

 

พญ.วงศิยา เวียรศิลป์                             มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง

Efficacy and Safety of Ivermectin against Dengue Infection: a Phase II, Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Trial

 

นพ.ศิริชัย วิริยะธนากร                          ศิริราชพยาบาล

รองชนะเลิศอันดับสอง

Effects of melatonin on incidence of delirium in the critically ill patients in icu maharaj nakorn chiang mai hospital, a randomized control trial

 

พญ.รุจิรา รุจิเวชพงศธร                               มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ชมเชย

Arterial stiffness predicts rapid glomerular filtration rate decline in patients with high cardiovascular risks

 

นพ.วุฒิพงศ์ ตรีวัฒนา                               โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า

ชมเชย

Effects of amitriptyline and loratadine on uremic pruritus in hemodialysis patients: A randomized controlled trial

 

นพ.วิศาล ทองพวง                                    โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า

 

 

 

 

งานประชุมวิชาการประจำปี 2560

ชนะเลิศ

The correlation of serum adenosine deaminase and tuberculin test for diagnosis of latent tuberculosis in close contact persons.

 

พญ.วรงค์พร  เผื่อนปฐม                              มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง

Efficacy and Safety of Ivermectin against Dengue Infection: a Phase II, Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Trial

 

นพ.ฟาฎิล อะหะหมัด สาและอารง             ศิริราชพยาบาล

รองชนะเลิศอันดับสอง

Effects of melatonin on incidence of delirium in the critically ill patients in icu maharaj nakorn chiang mai hospital, a randomized control trial

 

พญ.รุจิรา  รุจิเวชพงศธร                             มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ชมเชย

Arterial stiffness predicts rapid glomerular filtration rate decline in patients with high cardiovascular risks

 

นพ.วุฒิพงศ์  ตรีวัฒนา                                โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า

ชมเชย

Effects of amitriptyline and loratadine on uremic pruritus in hemodialysis patients: A randomized controlled trial

 

นพ.วิศาล  ทองพวง                                     โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า


  

 

งานประชุมวิชาการประจำปี 2559

ชนะเลิศ

Efficacy of ondansetron 8 mg versus 16 mg in the prevention of nausea and vomiting induced by highly emetogenic chemotherapy: A prospective, double-blind, randomized controlled trial

 

พญ.เม็ดทราย  ทิพย์เวศ                           โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง

Accuracy of Split-Night Polysomnography in Diagnosis of Moderate to Severe Obstructive Sleep Apnea

 

พญ.พฤฒินาถ  โกยดุลย์                          คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองชนะเลิศอันดับสอง

Mean Platelet Volume for Distinguishing Cause of Acquired Thrombocytopenia in Adult Patients

 

นพ.วิชาญ  คำภู่                                       คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่

ชมเชย

Antioxidative Effect of Pericarp Mangosteen Extract in Alzheimer’s Patients

 

พญ.พรพยอม  นุ่มประพฤติ                    คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ชมเชย

Risk of bleeding related to specific cyclooxygenase-2 inhibitors: A systematic review and metaanalysis

 

นพ.ชูชัย  ตีระวัฒนานนท์                       คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

 

 

 

 

งานประชุมวิชาการประจำปี 2558

ชนะเลิศ

Switching Lopinavir/ritonavir to Atazanavir/ritonavir versus Adding Atorvastatin in HIV-infected Patients Receiving Second-line Antiretroviral Therapy with Hypercholesterolemia: A Randomized Controlled Trial

 

นพ.พันธบูรณ์  หวังภัทราวานิช                   รพ.รามาธิบดี

รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง

Administration Time Dependent Effects of Fixed-Dose Antihypertensive Combinations on the Blood Pressure Control in Essential Hypertension

 

พญ.ชัญญา ชมเชย                                       รพ.พระมงกุฎเกล้า

รองชนะเลิศอันดับสอง

Effectiveness of high dose ergocalciferol versus conventional dose ergocalciferol on 25-hydroxyvitamin D Level in chronic kidney disease patients with vitamin D deficiency

 

พญ.ศิวิมล อารีพงษ์                                    รพ.พระมงกุฎเกล้า

ชมเชย

The change of serum prealbumin level and serum protein marker between egg white powder and casein protein additive in standard enteral feeding formula in critically ill patients with respiratory failure

 

นพ.สุนที  สงวนไทร                                  ม.สงขลานครินทร์

ชมเชย

Total 2-hour Urine Potassium as a New Diagnostic Tool for Renal Potassium Loss

 

นพ.พีระนาท  โชติวิทยธารากร                  ม.ธรรมศาสตร์

 

 

 

 

งานประชุมวิชาการประจำปี 2557

ชนะเลิศ

Using of ice cream for diagnosis of diabetes mellitus and impaired glucose tolerance –an alternative to the oral glucose tolerance Test

 

พญ.วันดี  ชั้นประเสริฐภิญโญ          โรงพยาบาลรามาธิบดี

รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง

Preoperative 6-minute walk test (6MWT) to predict postoperative pulmonary complications: a prospective cohort study

 

นพ.โชคชัย  ธนาเดชสุนทร                   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รองชนะเลิศอันดับสอง

Comparison of xpert MTB/RIF assay and the conventional sputum analysis in detecting M. tuberculosis at Chiang Mai University Hospital

 

พญ.กนกวรรณ  ภิญโญพรพาณิชย์     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ชมเชย

Urine neutrophil gelatinase-associated lipocalin (UNGAL) level: a valid prognostic marker for acute kidney injury in cirrhotic patients

 

นพ.อมรพันธุ์  วงศ์กาญจนา               จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชมเชย

Evaluation of candida scores and development of novel scoring system for predicting candidemia in high risk patients

 

นพ.สมศักดิ์  ปัญจสมานวงศ์              ศิริราชพยาบาล

ชมเชย

Topical amikacin gel for prophylaxis in acute peritoneal dialysis

 

นพ.ทนงศักดิ์  สุวรรณเทน                   โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น

 


 

งานประชุมวิชาการประจำปี 2556

ชนะเลิศ

Prospective, randomized controlled trial comparing sodium phosphate solution and low volume (2 liters) polyethylene glycol-electrolyte lavage solution plus bisacodyl and magnesium hydroxide in the preparation of patients for colonoscopy in Maharaj Nakorn Chiangmai Hospital

 

นพ.ปวิน  บัดติยา                         คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง

A prospective randomized controlled study: comparison of the efficacy of sputum induction with hypertonic saline solution versus salbutamol nebulizer in pulmonary tuberculosis

 

นพ.ธนพล  นิลโมจน์                     คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์

รองชนะเลิศอันดับสอง

A pilot study of non-returning catheter valve for reducing catheter-associated urinary tract infection in critically ill patients

 

นพ.สุรณัฐ  เจริญศรี                   คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ชมเชย

Development of drug reminder software on mobile phone and its effectiveness to control blood pressure in hypertensive patients

 

 

นพ.นุสิทธิ์  ชัยประเสริฐ                โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

ชมเชย

Effect of angiotensin II receptor blockers on insulin resistance and plasma glucose levels in long-term hemodialysis patients

 

นพ.กุลชน  ลีละสิริ                        โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า


 
งานประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ. 2555

ชนะเลิศ

The Efficiency of Capsule Containing Pediatric Endotrachial Tube Part to Demonstrate Colonic Transit Time

 

พญ.นีรชา สุรภากุล รพ.พระมงกุฎเกล้า

รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง

The Effects of Resistant Exercise on Insulin Resistant in Patients with Chronic Kidney Disease

 

พญ.ศุภฤดี อรัญนารถ รพ.พระมงกุฎเกล้า

รองชนะเลิศอันดับสอง

Urine Neutrophil Gelatinase-Associated Lipocalin as an Early Biomarker in Diagnosis of Acute Kidney Injury in Adult Cirrhotic Patients

 

พญ.ศศิพิมพ์ สัลละพันธ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชมเชย

Comparison of gastrointestinal adverse effects between cyclooxygenase-2 (COX-2) inhibitors and non-selective, non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) plus proton pump inhibitors: A systematic review and meta-analysis

 

นพ.สหรัฐ จารุพงศ์ประภา ศิริราชพยาบาล

ชมเชย

Serum chemerin levels as predicting marker of the new cases of type 2 diabetes in The Electricity Generating Authority of Thailand study.

 

นพ.กุลพงษ์ ชัยนาม รพ.รามาธิบดี

 งานประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ. 2554

ชนะเลิศ

Combination of furosemide and albumin for treatment of edema in chronic kidney for treatment disease patients

 

พญ.กชวรรณ บุญญวัฒน์ รพ.รามาธิบดี

รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง

HIV-1 integrase polymorphisms in treatment-naïve and treatment-experienced HIV-infected patients in Thailand where HIV-1 subtype A/E predominates 

 

พญ.อังสนา ภู่เผือกรัตน์ รพ.รามาธิบดี

รองชนะเลิศอันดับสอง

Cuff Leak Volume as a Clinical Predictor for Post-extubation Stridor and Re-intubation

 

นพ.ธีระนันท์ ลิ่มทอง .สงขลานครินทร์            

ชมเชย

Primary Prophylaxis for Cryptococcosis with Fluconazole among HIV-infected Patients with CD4 < 100 cells/mm3 in the HAART Era

 

นพ.นพรัตน์ อ่อนเอี่ยม รพ.รามาธิบดี

ชมเชย

The pharmacodynamic study of imipenem in patients with ventilator-associated pneumonia

 

พญ.ทานตะวัน ราชตา .สงขลานครินทร์           

ชมเชย

The effect of topical sericin on uremic pruritus  in   hemodialysis patients 

 

นพ.นัทธี เสนาะดนตรี รพ.พระมงกุฎเกล้า      

 

 

 

 

งานประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ. 2553

ชนะเลิศ

Randomized, double-blind, placebo-controlled trial of ondansetron plus dexamethasone with or without metoclopramide as antiemetic prophylaxis in patients receiving high dose cisplatin in medical practice.

 

นพ.ฆนากร  รุ่งโรจน์วัฒนา  ศิริราชพยาบาล

รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง

Efficacy and Safety of Ivermectin versus High Dose Albendazole for Chronic Strongyloidiasis in Immunocompromised Patients

 

พญ.คิด ภูมิเมือง ศิริราชพยาบาล

รองชนะเลิศอันดับสอง

The Effect of Mulberry Leaf Powder in Reduction of Fasting Plasma Glucose 

 

พญ.สรวงกนก  เผ่าทรง  รพ.พระมงกุฎเกล้า

ชมเชย

A comparison of diagnostic accuracies for screening tools in diagnosis delirium in older adults

 

พญ.วริชา  เอี่ยมจิณณสุวัฒน์  ศิริราชพยาบาล

ชมเชย

Efficacy of Mulberry Leaf Powder for Prehypertension

 

นพ.นรวีร์  พุ่มจันทร์  รพ.พระมงกุฎเกล้า

ชมเชย

Interactions and attitude of residents in Siriraj hospital toward pharmaceutical representatives 

 

นพ.พัสวัสภ์  วงศ์วัชรเดช  ศิริราชพยาบาล

 

 
งานประชุมวิชาการประจำปีพ.. 2552

ชนะเลิศ

Symptomatic Venous Thromboembolism in Thai Hospitalized Medical Patients

 

พญ.สติมัย  อนิวรรณน์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง

Correlation between inferior vena cava diameter and central venous pressure in critically ill patients in medical intensive care units, Maharat Nakhon Ratchasima Hospital

 

นพ.วีรพันธ์  วิวัฒน์วรพันธ์  รพ.มหาราชนครราชสีมา

รองชนะเลิศอันดับสอง

A Comparative Study to Determine the Recovery Rate of  Microorganisms of Blood-stream Infections: Two versus Three Blood Culture Specimens

 

พญ.ธีรารัตน์ ฉันทชล  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชมเชย

Early Detection of Cardiotoxicity Induced by Doxorubicin with Elevation of Plasma NT-pro BNP

 

นพ.อรรณพ  กิตติวราวุฒิ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชมเชย

The Efficacy and Tolerability of A Fixed-dose Combination of  Stavudine/lamivudine/nevirapine among HIV-infected Thai Patients

 

พญ.อรพรรณ  มังกรแก้ว  รพ.รามาธิบดี

ชมเชย

Level of serum pro-BNP in Thai patients with renal insufficiency

 

.อัครวิทย์  พูลสมบัติ  รพ.รามาธิบดี

 

 
งานประชุมวิชาการประจำปีพ.. 2551

ชนะเลิศ

Upper gastrointestinal score for differentiating between variceal and nonvariceal UGIB.

 

พญ.สิรีธร  นิมิตวิไล  ศิริราชพยาบาล

รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง

Rapid diagnosis of spontaneous bacterial peritonitis with a leukocyte esterase reagent strips in Ramathibodi hospital

 

นพ.ศิษฏ์  ศิรมลพิวัฒน์  รพ.รามาธิบดี

รองชนะเลิศอันดับสอง

Effect of fatty acid oxidation inhibitor (Trimetazidine) on glycemic control & insulin sensitivityin type 2 diabetes:A  Randomized,Double–Blind, Placebo Controlled  Study

 

พญ.กรรณิการ์  คงบุญเกียรติ .ขอนแก่น

ชมเชย

Accuracy of NS1 Antigen Detection for Diagnosis of Dengue Fever

 

นพ.อัญฤทธิ์  แสงจรัสวิชัย  ศิริราชพยาบาล

ชมเชย

The Prevalence and Risk Factors of Parkinson’s Disease Among Thai Boxers

 

นพ.ประวีณ  โล่ห์เลขา จุ ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชมเชย

Faster platelets recovery by high-dose dexamethasone compared with standard-dose prednisolone in adult idiopathic thrombocytopenia purpura (ITP) : A prospective randomized trial.

 

พญ.วิภา  ไพรเถื่อน  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชมเชย

 

Differentiating Pseudomonas aeruginosa from common enteric bacteria by digital tinctorial properties

 

นพ.วรพจน์  นิลรัตนกุล  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 

 

Top


 

Related Links...

  • สมาขิกราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

ผลงานวิจัยสมาชิก Research Highlights

ผลงานวิจัยสมาชิก Distinguished Member Research Award

ผลงานวิจัยสมาชิก Young Investigator Award

ผลงานวิจัยสมาชิก Best Abstract Award

  • แพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

ผลงานวิจัย Fellow Research Award

ผลงานวิจัย Resident Research Award

ผลงานวิจัย Poster Award


 

งานประชุมวิชาการประจำปี 2557

ชนะเลิศ

Using of ice cream for diagnosis of diabetes mellitus and impaired glucose tolerance –an alternative to the oral glucose tolerance Test

 

พญ.วันดี  ชั้นประเสริฐภิญโญ          โรงพยาบาลรามาธิบดี

รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง

Preoperative 6-minute walk test (6MWT) to predict postoperative pulmonary complications: a prospective cohort study

 

นพ.โชคชัย  ธนาเดชสุนทร                   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รองชนะเลิศอันดับสอง

Comparison of xpert MTB/RIF assay and the conventional sputum analysis in detecting M. tuberculosis at Chiang Mai University Hospital

 

พญ.กนกวรรณ  ภิญโญพรพาณิชย์     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ชมเชย

Urine neutrophil gelatinase-associated lipocalin (UNGAL) level: a valid prognostic marker for acute kidney injury in cirrhotic patients

 

นพ.อมรพันธุ์  วงศ์กาญจนา               จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชมเชย

Evaluation of candida scores and development of novel scoring system for predicting candidemia in high risk patients

 

นพ.สมศักดิ์  ปัญจสมานวงศ์              ศิริราชพยาบาล

ชมเชย

Topical amikacin gel for prophylaxis in acute peritoneal dialysis

 

นพ.ทนงศักดิ์  สุวรรณเทน                   โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น

 

งานประชุมวิชาการประจำปี 2556

ชนะเลิศ

Prospective, randomized controlled trial comparing sodium phosphate solution and low volume (2 liters) polyethylene glycol-electrolyte lavage solution plus bisacodyl and magnesium hydroxide in the preparation of patients for colonoscopy in Maharaj Nakorn Chiangmai Hospital

 

นพ.ปวิน  บัดติยา                         คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง

A prospective randomized controlled study: comparison of the efficacy of sputum induction with hypertonic saline solution versus salbutamol nebulizer in pulmonary tuberculosis

 

นพ.ธนพล  นิลโมจน์                     คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์

รองชนะเลิศอันดับสอง

A pilot study of non-returning catheter valve for reducing catheter-associated urinary tract infection in critically ill patients

 

นพ.สุรณัฐ  เจริญศรี                   คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ชมเชย

Development of drug reminder software on mobile phone and its effectiveness to control blood pressure in hypertensive patients

 

 

นพ.นุสิทธิ์  ชัยประเสริฐ                โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

ชมเชย

Effect of angiotensin II receptor blockers on insulin resistance and plasma glucose levels in long-term hemodialysis patients

 

นพ.กุลชน  ลีละสิริ                        โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 03 พฤษภาคม 2019 เวลา 14:50 น.
 
July 2020
M T W T F S S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
 
Follow us on     

© 2011-2020 THE ROYAL COLLEGE OF PHYSICIANS OF THAILAND (RCPT) All right reserved
View counter stats