วิจัย ข่าวการวิจัย ผลงานวิจัย Fellow Research Award
ผลงานวิจัย Fellow Research Award PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย จิตติ โฆษิตชัยวัฒน์   
วันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2012 เวลา 10:18 น.

 

ผลงานวิจัยดีเด่นของแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

นำเสนอในงานประชุมวิชาการประจำปี ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

รางวัล Fellow Research Award


     ขอแสดงความยินดีกับแพทย์ประจำบ้านต่อยอดทุกท่าน ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัย Fellow Research Award ในงานประชุมวิชาการประจำปี ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

 

งานประชุมวิชาการประจำปี 2566

ชนะเลิศ

Validation of web based self-administered screening tool for major neurocognitive disorder in Thai older people

 

แพทย์หญิงรภัส สมะลาภา

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

รางวัลที่ 2

Identification and value of volatile organic compounds (VOCs) in exhaled breath to distinguish patients with pancreatic ductal adenocarcinoma from intraductal papillary mucinous neoplasm, and healthy volunteers

 

แพทย์หญิงณัฐนิช ปึงพิพัฒน์ตระกูล

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รางวัลที่ 3

The effect of intradialytic weight resistance training exercise in sarcopenic hemodialysis patients: A randomized controlled trial

 

นายแพทย์โชคชัย เชาวรินทร์

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

ชมเชย

Comparison of Extubation Success between Prophylactic Helmet NIV and Facemask NIV in High-Risk Postextubation Patients; A Randomized Controlled Trial

 

นายแพทย์ณภัทร จิรวัฒน์

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชมเชย

Evaluation of Tissue Adequacy in Patients with Malignant Intrathoracic Lymphadenopathy undergoing Endobronchial Ultrasound-Guided Miniforceps Biopsy (EBUS-MFB) added on Endobronchial Ultrasound-Guided Transbronchial Needle Aspiration (EBUS-TBNA) Compared to EBUS-TBNA Alone

 

นายแพทย์พิภู ถาวรชีวิน

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานประชุมวิชาการประจำปี 2565

 

ชนะเลิศ

THE EFFECTS OF RICE FROM STARCH-REMOVING RICE COOKER ON POSTPRANDIAL GLUCOSE AND INSULIN LEVELS IN HEALTHY ADULTS: A RANDOMIZED, DOUBLE-BLIND, CROSSOVER STUDY

 

แพทย์หญิงอาภานรี   เภกะสุต

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง

Effects of Chitosan on Indoxyl Sulfate Reduction in Predialysis Patients : A Randomized Controlled Trial

 

นายแพทย์จุมพล   สิริสุขสกุล

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

รองชนะเลิศอันดับสอง

Prophylactic rectal indomethacin for prevention of post-embolization syndrome in patients receiving chemoembolization for hepatocellular carcinoma: A randomized double-blinded placebo-controlled study.

 

แพทย์หญิงกฤตยา เมฆฤทธิไกร

มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์

ชมเชย

Artificial Intelligence Based Renal Cortical Echogenicity by Real-Time Ultrasography on Renal Progression in Patients with Chronic Glomerulopathies

 

แพทย์หญิงนันทนัช จันทร์เลิศฟ้า

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

ชมเชย

Butyrate supplements improve efficacy in patients with moderate to severe chronic spontaneous urticaria, A randomized, double-blind, placebo-controlled trial

 

แพทย์หญิงพัชรัตน์ เจียมรุจีกุล

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
 

 

  

งานประชุมวิชาการประจำปี 2564

 

ชนะเลิศ

Effectiveness of Potassium Supplement in Hypokalemic PD Patients: A Stratified Randomized Controlled Trial

 

นายแพทย์วัทธิกร พิชิตพร

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง

Suppression of cough by Emblica officinalis extract, dextromethorphan versus placebo during endobronchial ultrasound bronchoscopy: a randomized double blind, double dummy, placebo-controlled trial

 

แพทย์หญิงวันวิสาข์ บุญเฟื่อง

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองชนะเลิศอันดับสอง

Benefit of Add on Low Dose Oral Tolvaptan to Loop Diuretics in Acute Decompensated Heart Failure Patients: A Randomized Controlled Trial

 

นายแพทย์รัฐพล จิตร์ไทย

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

ชมเชย

Acute Peritoneal Dialysis and Intermittent Hemodialysis in Patients with Acute Kidney Injury Requiring Renal Replacement Therapy: A Randomized Controlled Trial

 

นายแพทย์ธนวรรธ พูลเกิด

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชมเชย

Efficacy of zinc supplement in minimal hepatic encephalophathy: A prospective, randomized controlled trial

 

แพทย์หญิงรัฐฐยา จรรยาจิรวงศ์

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ชมเชย

The Beneficial Effects of Intradialytic Parenteral Nutrition in Malnourished Hemodialysis Patients: A Randomized Controlled Trial

 

นายแพทย์อธิภัทร์   บรรจงจิตร

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชมเชย

The Beneficial Effects of Intradialytic Parenteral Nutrition in Malnourished Hemodialysis Patients: A Randomized Controlled Trial

 

นายแพทย์อธิภัทร์ บรรจงจิตร

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชมเชย

The Beneficial Effects of Intradialytic Parenteral Nutrition in Malnourished Hemodialysis Patients: A Randomized Controlled Trial

 

นายแพทย์อธิภัทร์ บรรจงจิตร

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 


งานประชุมวิชาการประจำปี 2563

ชนะเลิศ

Effects of high flow nasal cannula on the coordination between swallowing and breathing in post extubation patients , a randomized crossover study

 

พญ.พรพรรณ รัตนเจียเจริญ                             จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง

Anti-sarcopenic Effect of Leucine Supplementation in Elderly Chronic Kidney Disease Patients: A Double-Blinded Randomized Controlled Trial

 

นพ.เนติ   สันแสนดี                                         โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

รองชนะเลิศอันดับสอง

Tele-monitoring system implementation in continuous positive airway pressure therapy in Asian obstructive sleep apnea

 

นพ.วรวัฒน์ จำปาเงิน                                     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย            

ชมเชย

Efficacy of Probiotics Administration in Patients with Uncontrolled Asthma: A Randomized Placebo Controlled Trial

 

พญ.ศศิภา แสงกาญจนวนิช                             โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

ชมเชย

Therapeutic Efficacy of Anti-oxidant (N-acetylcysteine and Vitamin C) on Acute Pancreatitis: Open-label Randomized Controlled Trial

 

นพ.กิตติศัพท์ ว่องวิริยะกิจ                           วชิรพยาบาล        

 

 

 

งานประชุมวิชาการประจำปี 2562

ชนะเลิศ

Standard Hemodialysis (HD) Using Super High-Flux Dialyzer Provides Comparable Effectiveness with and Cheaper Cost than Online Hemodiafiltration (ol-HDF): A Prospective Cross-over Randomized Controlled Trial.

 

นพ.ธีระชัย ธรรมาธิวัฒน์                             จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง

Curcuma Longa Linn Versus Omeprazole in Treatment of Functional Dyspepsia, A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Trial

 

นพ.ขจรศักดิ์ ยงวัฒนา                                โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

รองชนะเลิศอันดับสอง

A randomized, double-blind, placebo-controlled trial on the effect of intranasal corticosteroid as a treatment for moderate to severe obstructive sleep apnea with coexisting chronic rhinitis

 

พญ.วรกมล ภู่พิบูลย์                                     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย            

ชมเชย

A Randomized Controlled Study for Levofloxacin-based quadruple therapy in Helicobacter pylori eradication

 

นพ.วรพจน์   ยิ่งยงธวัช                               โรงพยาบาลรามาธิบดี

ชมเชย

The Efficacy of Alendronate for the Treatment of Thalassemia-Associated Osteoporosis: A Randomized Controlled Trial

 

นพ.ปกป้อง พิริยคุณธร                               มหาวิทยาลัยเชียงใหม่        

 

 

 

 

งานประชุมวิชาการประจำปี 2561

ชนะเลิศ

Effect of standard dosage of paracetamol versus placebo as an antipyretic therapy on transaminitis in adult dengue infection: a randomized controlled trial

 

นพ.วศิน วาสิกะสิน                                    รพ.พระมงกุฎเกล้า

รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง

Changes in Body Composition for Predicting Exertional Rhabdomyolysis induced Acute Kidney Injury during Intensive Physical Training Program for Conscripts

 

นพ.ชาเคน มานิยันต์                                 รพ.พระมงกุฎเกล้า

รองชนะเลิศอันดับสอง

The Addition of Olanzapine to Ondansetron and Dexamethasone for Prevention of Chemotherapy-Induced Nausea and Vomiting: A Randomized, Double-blind, Placebo-controlled, Crossover Study.

 

พญ.วีริศา วิมลเฉลา                                     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย            

ชมเชย

Modified 7-day versus Standard 10-day Concomitant Therapy for Helicobacter pylori Eradication in Thai Patients: a Randomized Controlled Trial

 

นพ.วรพจน์ โรจน์สง่า                               รพ.ราชวิถี    

ชมเชย

Effect of Psyllium Fiber Supplementation on Diarrhea in Enteral Tube-Fed Patients: A Prospective, Randomized, and Controlled Trial

 

นพ.กรณ์ เลิศพิภพเมธา                              มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์           

งานประชุมวิชาการประจำปี 2560

ชนะเลิศ

The effect of early initiation of renal replacement therapy guided by furosemide stress test on clinical outcomes: a multicenter randomized controlled trial (fst trial)

 

พญ.ณัฏฐา  ล้ำเลิศกุล                                     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง

Effect of sodium thiosulfate on arterial stiffness in end-stage renal disease patients undergoing chronic hemodialysis: a randomized controlled trial

 

นพ.ดลวัฒน์  แสงพานิชย์                              จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองชนะเลิศอันดับสอง

Effectiveness of dose adjustment of insulin in type 2 diabetes with end stage renal disease patients on hemodialysis

 

พญ.อมล  สิงห์สกุล                                      รพ.พระมงกุฎเกล้า

ชมเชย

The new simplified lung ultrasound compared with high-resolution computer tomography (hrct) in diagnosis of the systemic sclerosis-related interstitial lung disease.

 

นพ.ฤทธิกร  อภิณหพานิชย์                         รพ.รามาธิบดี            

ชมเชย

Targeted-volume non invasive ventilation after extubation in medical intensive care unit

 

นพ.วรวุฒิ  ตันติทวีวัฒน์                             จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย            


 

 

งานประชุมวิชาการประจำปี 2559

ชนะเลิศ

A Multicenter, Randomized, Controlled Trial Comparing Cefepime Monotherapy versus Combination of Cefazolin plus Ceftazidime for Empirical Treatment of CAPD-associated Peritonitis

 

พญ.ธิดารัตน์  กิจรุ่งไพบูลย์                    คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง

A Randomized Study of Lactulose versus Sennosides for Prevention of Bacterial Peritonitis in Peritoneal Dialysis Patients

 

พญ.ทิชานันท์  ณรงค์ชัย                         คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่

รองชนะเลิศอันดับสอง

Efficacy and Safety of Low Dose Pioglitazone in Comparison with Standard Dose Pioglitazone in Type 2 Diabetes with Chronic Kidney Disease: A Randomized Controlled Trial

 

นพ.คณิน  วัฒนกิจถาวรกุล                    โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

ชมเชย

Tuberculosis Treatment with Smartphone medical Application reminders a protocol of a randomised control study

 

นพ.กิ่งเพชร  พรหมทอง                        โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

ชมเชย

Effectiveness of 2-liter split-dose polyethylene glycol versus 2-liter non-split-dose polyethylene glycol for bowel preparation in colonoscopy

 

นพ.จิรศักดิ์  อินทสอน                           โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

 

 


งานประชุมวิชาการประจำปี 2558

ชนะเลิศ

Protective Effects of Oral L-Arginine Supplement in Patients with Chronic Kidney Disease after Intravenous Contrast Media Injection: A Randomized Controlled Trial

 

นพ.ณัฐวุฒิ ศิริทวีสุข                                    รพ.พระมงกุฎเกล้า

รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง

Validity of peripheral venous lactate as a biomarker for severe manifestation of dengue in adults

 

พญ.นิษฐา เอื้ออารีมิตร                                   รพ.พระมงกุฎเกล้า

รองชนะเลิศอันดับสอง

Glycemic control and metabolic parameters after a very low caloric diet in hospital personnel with type 2 diabetes mellitus: a pilot study

 

พญ.มงคลธิดา อัมพลเสถียร                         จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชมเชย

Effect of Heated Humidification on Continuous Positive Airway Pressure Therapy Compliance in Obstructive Sleep Apnea Patients with Nasopharyngeal Symptoms Among Thai Patients

 

พญ.ชุลีกร โสอุดร                                         จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย            

ชมเชย

A Double-blind, Randomized , Placebo-controlled Trial of Ergocalciferol with/without Calcitriol in Chronic Kidney Disease with Proteinuria

 

พญ.สิริวรรณ นาควรรณ                             จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย            


 


 

งานประชุมวิชาการประจำปี 2557

ชนะเลิศ

Efficacy of white kidney bean extract to prevent kidney injury in obese population: a randomized control trial

 

นพ.วีรภัทร นิ่มเกียรติขจร                รพ.พระมงกุฎเกล้า

รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง

The combination of pentoxifylline and metformin versus placebo for the treatment of patients with nonalcoholic steatohepatitis. a randomized, double-blind, placebo-controlled study

 

พญ.ศศิพิมพ์ สัลละพันธ์                  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย            

รองชนะเลิศอันดับสอง

Efficacy of high-dose versus conventional-dose ergocalciferol for suppressing parathyroid function in chronic kidney disease patients with vitamin D insufficiency

 

นพ.ปรมัตถ์ ธิมาไชย                         รพ.พระมงกุฎเกล้า

ชมเชย

Effect of rice vs. wheat carbohydrate ingestion on intestinal gas production and gastrointestinal symptoms in non-constipation irritable bowel syndrome patients

 

นพ.สิทธิกร ลินลาวรรณ               จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย            

ชมเชย

Early intervention with renal replacement therapy does not affect the outcomes of acute kidney injury (the EARLYRRT trial): a randomized controlled trial

 

พญ.โชติมา แซ่เตีย                      จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย            

 

 


 

งานประชุมวิชาการประจำปี 2556

ชนะเลิศ

Single versus double antibiotics for bacterial peritonitis in continuous ambulatory peritoneal dialysis patients: A multicenter, randomized controlled trial        

 

พญ.นลินี สายประเสริฐกิจ               จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย            

รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง

The beneficial effects of weight reduction in overweight patients with chronic proteinuric immunoglobulin A nephropathy; A randomized controlled trial.

 

พญ.ปิยวรรณ กิตติสกุลนาม           จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย            

รองชนะเลิศอันดับสอง

Comparison of cardiac function between online hemodiafiltration using novel acetate-free and acetate dialysis fluid in end-stage renal disease patients (clinical trials.gov number, NCT01778283)

 

พญ.กมลวรรณ ตั้งวรพงศ์ชัย           จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย            

ชมเชย

Monitoring urinary cytokines level as biomarker for disease activity in Thai lupus nephritis patients

 

พญ.ปีณิดา สกุลรัตนศักดิ์               คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล            

ชมเชย

Comparison of efficacy in varenicline and nortriptyline , short term treating smoking cessation in the In-patient setting

 

นพ.วศิน จิริศานต์                          จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย            

 

 


งานประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ.2555

ชนะเลิศ

The combination of BARD score and serum hyaluronic acid is a reliable tool predicting severe liver fibrosis among NAFLD patients.

 

พญ.ธนัสนี  สุนทรมโนกุล  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง

Effect of Bosentan on Pulmonary Vasculature in an Animal Model of Obstructive Sleep Apnea

 

พญ.เอกฤทัย  สุวรรณนาคินทร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองชนะเลิศอันดับสอง

Benefits of high flow nasal oxygen cannula therapy after endotracheal extubation

 

พญ.พิชญา  ภารุจิวิชชญ์  ศิริราชพยาบาล

ชมเชย

Study of Immature Platelet Fraction and Potential Role in Differentiating Various Causes of Thrombocytopenia

 

นพ.เอกพล  อัจฉริยะประสิทธิ์  ศิริราชพยาบาล

ชมเชย

Effect of intravenous proton-pump inhibitor (omeprazole) on intra-gastric pH in Thai healthy volunteers with extensive metabolizing CYP2C19 genotype: comparison between intermittent bolus (low dose) and continuous infusion (standard recommended dose)

 

พญ.คณิตา ฉัตราโสภณ   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 


งานประชุมวิชาการประจำปีพ.ศ. 2554

ชนะเลิศ

Calcitriol for the Treatment of Proteinuria in Patients with Diabetic Kidney Disease: An Open Label, Randomized Controlled Study

 

พญ.รุ่งระวี มหรรณพกุล รพ.ราชวิถี

รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง

Early ureteric stent removal reduces urinary tract infection in kidney transplant recipients, A Randomized Controlled Trial

 

นพ.วทัญญู พาราพิบูลย์ รพ.รามาธิบดี

รองชนะเลิศอันดับสอง

The Effects of Rubber Band Exercise Training with Low Protein Diet on Muscle Mass in Chronic Kidney Disease Patients Stage 3 to 5

 

นพ.บุริน เลาหะวัฒนะ รพ.พระมงกุฎเกล้า

ชมเชย

Efficacy of once-daily vs. divided daily administration of 15 mg/day of methimazole in the induction of euthyroidism in Graves’ hyperthyroidism: a randomized controlled study 

 

พญ.วันวรุณ พุ่มชุมพล ศิริราชพยาบาล

ชมเชย

The Effect of Aliskiren and Losartan on Slowing Peritoneal Membrane Dysfunction in Continuous

 

นพ.พิชญ ตันติยวรงค์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชมเชย

Degree of microalbuminuria can be effectively used for predicting the presence and severity of diabetic retinopathy in type 2 diabetes mellitus

 

พญ.ศรินยา สัทธานนท์ ศิริราชพยาบาล

 

 

งานประชุมวิชาการประจำปี 2553

ชนะเลิศ

Does Arterial Stiffness Contribute to Coronary Artery Disease Risk Prediction Beyond the Traditional Risk Score (RAMA-EGAT Score)?

 

นพ.ธีรภัทร  ยิ่งชนม์เจริญ  รพ.รามาธิบดี

รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง

The Effect of Enalapril and Losartan on Peritoneal Membrane in Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis Patients: A Randomized Control Study

 

พญ.วรรษวรรน์  วรรธนทวาทศ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองชนะเลิศอันดับสอง

Inverse effect of Cytochrome P450 2C19 polymorphisms on platelet response in Clopidogrel low-responsive patient receiving higher dose adjustment

 

พญ.รมัยมน  ตันทอง รพ.รามาธิบดี

ชมเชย

Moringa oleifera leaf increases insulin secretion after single dose administration in healthy subjects: a pilot study

 

พญ.พิมพ์ใจ  อันทานนท์  ศิริราชพยาบาล

ชมเชย

B Lymphocyte Related Signatures Are Associated With Active Lupus Nephritis

 

นพ.วรพจน์  เตรียมตระการผล  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชมเชย

Comparison of successful weaning rate in 30-minute and 120-minute spontaneous breathing trial with pressure support ventilation

 

พญ.ณัทญา  ตรีภูริเดช  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 

งานประชุมวิชาการประจำปีพ.ศ. 2552

ชนะเลิศ

Validity of Random Plasma Glucose As A Predictor of Poor Glycemic Control In Type 2 Diabetic Patients.

 

นพ.เอกลักษณ์  วโนทยาโรจน์ รพ.รามาธิบดี

รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง

The Effect of Time-to-Treatment on Long-Term Mortality in Patients with ST-Elevation Myocardial Infarction: Thai Acute Coronary Syndrome Registry.

 

นพ.พลพรรธน์ อยู่สวัสดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองชนะเลิศอันดับสอง

Role of liquid simethicone in enhancing endoscopic visibility prior to esophagogastroduodenoscopy: Prospective, randomized, double-blinded, placebo-controlled trial

 

นพ.สุริยา  กีรติชนานนท์ รพ.รามาธิบดี

ชมเชย

Prospective Comparison of Transient Elastography, Liver Biochemistries, and APRI for the Assessment of Methotrexate-Induced Liver Damage in Patients with Dermatologic or Rheumatic Diseases

 

พญ.อรพิน  ธนพันธุ์พาณิชย์  ศิริราชพยาบาล

ชมเชย

Clinical Impact of HBV Polymerase Resistance Mutation Testing on the Treatment Decision of Chronic Hepatitis B Patients who were Refractory to Oral Nucleos(t)ide Analogues

 

พญ.ณัชชญา  จำรูญกุล  ศิริราชพยาบาล

ชมเชย

Compare additive effect of formoterol/budesonide with tiotropium and salmeterol/fluticasone with  tiotropium  in FEV1,IC,6 minute walk and quality of life in moderate to severe COPD Thai patients in Phramongkutklao hospital.

 

นพ.สุรศักดิ์  ถิรภัทรพันธ์  รพ.พระมงกุฎเกล้า

 

 

งานประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ. 2551

ชนะเลิศ

The Comparison of Large Molecular Uremic Toxin Clearance among Mid-dilution, Pre-dilution , and  Post-dilution On-line Hemodiafiltration.

 

พญ.ปวีณา  สุสัณฐิตพงษ์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง

Randomized Controlled Trial of Antibiotic Approval on Patients’ Clinical Outcomes and Antibiotic Costs at Siriraj Hospital

 

พญ.ปฐมา  สุทธา  ศิริราชพยาบาล

รองชนะเลิศอันดับสอง

Prevalence of Aspirin Resistance in Out-Patient Cardiology Clinic, Ramathibodi hospital

 

นพ.ปริญญ์  วาทีสาธกกิจ  รพ.รามาธิบดี

ชมเชย

Cost-effectiveness of Recombinant Tissue Plasminogen Activator for Acute Ischemic Stroke

 

นพ.ฐกรรด์  ชัยสาม  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชมเชย

The Study of Association between Liver fibrosis measurement by method of Transient Elastography and Liver Biopsy method in Chronic hepatitis B patients in Thailand.

 

.วุฒิศักดิ์  วิบูลย์ศิริกุล ศิริราชพยาบาล

ชมเชย

Serum immunoglobulin (Ig) levels predict degree of hepatic fibrosis in patients with chronic hepatitis B and C infection

 

พญ.รติมา  ลือวิบูลย์รัตน์  รพ.รามาธิบดี

 

 

Top


 

Related Links...

  • สมาขิกราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

ผลงานวิจัยสมาชิก Research Highlights

ผลงานวิจัยสมาชิก Distinguished Member Research Award

ผลงานวิจัยสมาชิก Young Investigator Award

ผลงานวิจัยสมาชิก Best Abstract Award

  • แพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

ผลงานวิจัย Fellow Research Award

ผลงานวิจัย Resident Research Award

ผลงานวิจัย Poster Award

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2023 เวลา 09:04 น.
 
June 2024
M T W T F S S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

 

.

 

 
Follow us on     
© 2011-2024 THE ROYAL COLLEGE OF PHYSICIANS OF THAILAND (RCPT) All right reserved
View counter stats